AOPK ČR >> Pod Kamenným vrchem
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Pod Kamenným vrchem

Pod Kamenným vrchem

Předmět ochrany

Luční enkláva mezi lesy s přírodě blízkými travními porosty s vlhkomilnými a rašeliništními druhy rostlin, z nich mnohé jsou chráněny (rosnatka, vstavače, vachta). Lokalita je významným biotopem obojživelníků, význačných druhů ptactva a savců.

Základní údaje

Rozloha 12,23 ha
Nadmořská výška 600 - 620 m
Území je zvláště chráněno od 25. 7. 1985
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Pod Kamenným vrchem

Geologie

Podloží mírně svažitého plochého údolí okrsku Henzlička tvoří sillimaniticko-biotitické a migmatitizované ruly strážeckého moldnanubika. Rezervace je pramennou oblastí pravostranných přítoků Sázavy napájejících rybník na spodním okraji území. V okolí pramenišť a podmáčených sníženin jsou vytvořeny organozemní gleje přecházející v okrajích území v pseudogleje.

Flóra

V přírodní rezervaci je zachován v rámci chráněné krajinné oblasti výjimečně rozsáhlý komplex vlhkých prameništních a rašelinných luk se společenstvy ostřic asociací Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae, Caricetum diandrae, Peucedano palustris-Caricetum lasiocarpaeCaricetum nigrae. Na ně navazují vlhkomilné vysokobylinné porosty asociací Scirpetum sylvaticiAngelico sylvestris-Cirsietum palustris, přecházející v sušších okrajích v krátkostébelné porosty asociace Festuco capillatae-Nardetum strictae. Bohatě zastoupeny jsou rašeliníky a mechy tvořící místy vysoké bulty s ploníky. Rostou zde suchopýrek alpský, rosnatka okrouhlolistá, ostřice dvoudomá, o. dvoumužná, o. plstnatoplodá, o. Hartmanova, bazanovec kytkokvětý, prstnatec májový, vemeník dvoulistý, vachta trojlistá, všivec lesní, tolije bahenní, zábělník bahenní, kozlík dvoudomý, hadí mord nízký, klikva bahenní, vlochyně, štírovník bažinný, ptačinec dlouholistý aj.

Fauna

Zachovaná přírodě blízká společenstva hostí střevlíky Carabus linnei, C. auronitens, C. hortensis, C. violaceus aj. Hojní jsou obojživelníci, především skokan hnědý, s. ostronosý, ropucha obecná a poměrně početné jsou i populace čolka horského a rosničky zelené. Rezervaci obývají ještěrka živorodá, zmije obecná a užovka obojková. Na loukách hnízdí bekasina otavní, linduška luční, bramborníček hnědý, cvrčilka říční, ťuhýk obecný, pěvuška modrá a další druhy ptáků. Žijí zde rejsek obecný, r. malý, rejsec vodní, hraboš mokřadní a za potravou sem zalétávají netopýři, nejčastěji netopýr vodní.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt