AOPK ČR >> Fajmanovy skály a Klenky
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky

Fajmanovy skály a Klenky

Předmět ochrany

Zbytek reliktních borů a jedlobučin.

Základní údaje

Rozloha 29,35 ha
Nadmořská výška 690 - 778 m
Území je zvláště chráněno od 1. 1. 1955
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Fajmanovy skály a Klenky

Geologie

Geologický podklad území přírodní rezervace tvoří převážně horniny kambrického a ordovického stáří. Geomorfologicky určující horninou jsou pak buližníky neoproterozoického stáří, které vytváří typické jevy jako jsou buližníkový suk, mrazové sruby a kamenná moře. Pro lokalitu jsou typické hranáče – větší kameny vzniklé mechanickým rozpadem horniny. V části území jsou pozůstatky po hornické činnosti.

Flóra

Na buližníkových skalách a sutích rostou reliktní bory s borovicí lesní, přimíšenými břízou bělokorou a jeřábem ptačím a s velmi chudým podrostem borůvky, brusinky a mnoha druhů mechorostů a lišejníků. Z ohrožených lišejníků zde byla zaznamenána např. pukléřka islandská, jinak běžně rostoucí v horských regionech severských zemí. Z horských druhů rostlin zde roste vlhkomilná trvalka sedmikvítek evropský.

Fauna

Daří se zde plhovi zahradnímu, který má z našich plhů nejnápadnější zbarvení. Na skalách hnízdí naše největší sova - výr velký. Entomologický průzkum prokázal několik zajímavých druhů hmyzu - z brouků zde žije např. tesařík, druh podhorských a horských lesů.

Způsoby péče o území

Většina přirozených porostů byla v minulosti nahrazena monokulturami borovic nebo smrků, zároveň byl v rezervaci vysazen nepůvodní modřín. Hlavními cíly ochrany přírody tak zde je zlepšení druhové skladby lesa, navrácení druhové bohatosti a podpora přirozené obnovy jedle, buku a dalších listnáčů pomocí lesnických opatření a aktivního managementu, včetně snížení stavů zvěře.

Omezení pro návštěvníky

Jedná se o lesní přírodní rezervaci, kde není v současné době pohyb návštěvníků omezen, vzhledem k terénu a nepřítomnosti značených tras či zpevněných cest se však i v současné době rekreační využití lokality omezuje na méně intenzivní pěší turistiku.

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt