AOPK ČR >> Zkamenělý zámek
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Zkamenělý zámek

Zkamenělý zámek

Předmět ochrany

Výrazná rulová skála, doklad mrazového větrání

Základní údaje

Rozloha 3,06 ha
Nadmořská výška 720 - 765 m
Území je zvláště chráněno od 16. 4. 1987
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Zkamenělý zámek

Geologie

Skalní útvar na okrajovém hřbetu Borovského lesa byl vypreparován na pruhu hrubozrnných dvojslídných ortorul svrateckého krystalinika mrazovým zvětráváním ve starších čtvrtohorách. Skalní bloky dosahující výšky 10 m jsou podkovovitě uspořádány a ohraničují průchodem otevřený vnitřní prostor o rozměrech 40 x 16 m. Vynikají výraznou deskovitou odlučností bloků, oddělených širokými puklinami, na nichž jsou vytvořeny balvanité sutě překryté mělkými a kyselými ochrickými půdami.

Flóra

Na stanovišti smrkové bučiny (as. Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae) se nachází hospodářsky pozměněný lesní prost s převahou smrku ztepilého, kolem skal s větší příměsí buku lesního, vtroušeným javorem klenem, jeřábem ptačím a břízou bělokorou. Chudý oligotrofní podrost tvoří zejména borůvka, šťavel kyselý, metlička křivolaká a kapraď rozložená. Skály a sutě jsou porostlé acidofilními mechy, jichž zde bylo zjištěno 24 druhů.

Fauna

Mezi běžnými druhy obývajícími lesní porosty vyšších poloh Českomoravské vrchoviny jsou významně zastoupeni ptáci. Hnízdí zde mj. datel černý, puštík obecný, kalous ušatý, ořešník kropenatý a zalétají v okolí hnízdící krkavec velký a krahujec obecný.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt