AOPK ČR >> Rozštípená skála
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Rozštípená skála

Rozštípená skála

Předmět ochrany

Typický skalní útvar Žďárských vrchů s balvanitými sutěmi, vegetací silikátových skal a drolin a přilehlými lesními porosty.

Základní údaje

Rozloha 0,76 ha
Nadmořská výška 524 - 568 m
Území je zvláště chráněno od 18. 7. 1974
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rozštípená skála

Geologie

Skalní útvar na pravobřežním svahu nad řekou Sázavou v okraji Veselské sníženiny byl vypreparován na pruhu silimaniticko-biotitických rul strážeckého moldanubika. Tvoří jej mrazový srub o délce 75 m a výšce až 15 m, jenž je ve spodní části „rozštípnut“ po zvětralé svislé puklině v délce 10 a šířce 2 m. Pod srubovou stěnou je vytvořena úzká kryoplanační lišta, pod níž je svah k řece Sázavě pokryt silně rozvětralým kamenným mořem. Na hřebeni jsou vytvořeny jen mělké a kamenité ochrické půdy, přecházející pod suťovými svahy v humusem a živinami obohacené kambizemě.

Flóra

Na skalnatém hřebeni převládá v hospodářsky pozměněné skladbě lesního porostu typu kyselé jedlové bučiny smrk ztepilý, s menší příměsí borovice lesní a břízy bělokoré. Pod skalami je na humusem obohacených suťových svazích zachována porostní skupina suťové javořiny asociace Lunario redivivae-Aceretum, s bukem lesním, javorem klenem a jasanem ztepilým.  V podrostu se vyskytuje měsíčnice vytrvalá, bažantka vytrvalá a hojné jsou kapradiny, např. kapraď samec. Z nižších rostlin bylo v území nalezeno 32 druhů vesměs acidofilních mechů. Nejbohatší je mechová vegetace zastíněných vlhčích bavlnitých sutí a skulin skal, o něco chudčí je na výslunných místech.

Fauna

Území obývají ještěrka živorodá, řidčeji j. obecná a slepýš křehký. Běžná avifauna lesních porostů je obohacena kontaktem území s údolní nivou řeky Sázavy, a tak mezi hnízdícími druhy nalezneme např. puštíka obecného, střízlíka obecného, konipasa bílého, k. horského a několikrát se na skalách pokoušel zahnízdit i výr velký, ale z důvodu silného turismu zde nemá dostatek klidu. Žijí zde rejsek obecný, r. malý, plšík lískový, veverka obecná a další druhy savců.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt