AOPK ČR >> Branty
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Branty

Předmět ochrany

Mokřadní louky s výskytem vstavačovitých

Základní údaje

Rozloha 2,78 ha
Nadmořská výška 606 - 632 m
Území je zvláště chráněno od 5. 4. 1984
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Branty

Geologie

Podložím široce rozevřeného údolí pramenné části Branteckého potoka v Přibyslavské pahorkatině jsou biotitické a dvojslídné migmatizované a granitizované ruly strážeckého moldanubika. Na svahových zvětralinách a sedimentech jsou vytvořeny pseudogleje, v okolí pramenišť a ve sníženinách organozemní gleje.

 

Flóra

Biotop tvoří komplex mokřadních zrašelinělých luk asociace Sphagno recurvi-Caricetum rostratae a vlhkomilných lučních porostů asociací Scirpetum sylvatici, Angelico sylvestris-Cirsietum palustris, Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae a Junco effusi-Molinietum caeruleae. Navazující sušší části louky osídluje asociace Festuco capillatae-Nardetum strictae. Rostou zde mj. rosnatka okrouhlolistá, prstnatec májový, p. Fuchsův, pětiprstka žežulník, vemeník dvoulistý, bradáček vejčitý, vachta trojlistá, všivec lesní, tolije bahenní, zábělník bahenní, kozlík dvoudomý, jetel kaštanový a starček potoční. V poslední době již nebyl objeven dřívější výskyt ostřice dvoudomé.

Fauna

Rezervace hostí početné populace obojživelníků, především skokana hnědého, s. zeleného a ropuchy obecné, méně častý je čolek horský a rosnička zelená. Louky obývá ještěrka živorodá, vzácněji i zmije obecná a hnízdí na nich mj. linduška luční, bramborníček hnědý. Žijí zde rejsek obecný, r. malý a další druhy savců.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt