AOPK ČR >> Vávrova skála
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Vávrova skála

Vávrova skála

Předmět ochrany

Geomorfologicky význačný izolovaný skalní útvar tvořený migmatitickými ortorulami a společenstva smilkových trávníků s fragmenty brusnicové vegetace vyvinutých na mělkých půdách v okolí skalního útvaru.

Základní údaje

Rozloha 0,07 ha
Nadmořská výška 738 - 742 m
Území je zvláště chráněno od 10. 3. 1983
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Vávrova skála

Geologie

Skalní útvar (nazývaný Vávrova skalka) na západním svahu Pohledecké skály v Pohledeckoskalské vrchovině se nachází na pruhu silně migmatitizovaných ortorul na rozhraní svrateckého krystalinika a strážeckého moldanubika. Procesy mrazového zvětrávání ve starších čtvrtohorách byl zformován do podoby bloku o rozměrech 15,5 x 18 m a výšce 10,5 m s výraznou paralelní strukturou vodorovných puklin. Kolem skály jsou vytvořeny jen mělké ochrické půdy s kyselou půdní reakcí.

Flóra

Skála je porostlá pokryvnou vegetací lišejníků Lecanora badia, Gyrophora hirsuta, Cetraria glauca, mechorostů Andreaea rupestris, Cynodontium polycarpon, Polytrichum piliferum a dalších. V ochranném pásmu kolem skály jsou vytvořena oligotrofní lada svazu Violion caninae s dřevinnými nálety jeřábu ptačího, břízy bělokoré, bezu červeného, vrby ušaté a jejího křížence s v. slezkou. V druhově chudé vegetaci rostou borůvka, metlička křivolaká, smilka tuhá, vřes obecný, hvozdík kropenatý a mizející populace kociánku dvoudomého.

Fauna

Území obývají ještěrka živorodá, bramborníček hnědý, ťuhýk obecný, aj. Za potravou sem často zalétá poštolka obecná.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt