AOPK ČR >> Brožova skála
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Brožova skála

Brožova skála

Předmět ochrany

Geomorfologicky význačný rulový skalní útvar typu mrazového srubu s vegetací silikátových skal a drolin a s přilehlými lesními porosty.

Základní údaje

Rozloha 2,22 ha
Nadmořská výška 760 - 785 m
Území je zvláště chráněno od 10. 3. 1983
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Brožova skála

Geologie

Skalní útvar na okrajovém hřbetu jižní části Devítiskalské vrchoviny byl vypreparován z pruhu migmatitických a biotitických rul na rozhraní strážeckého moldanubika a svrateckého krystalinika procesy mrazového zvětrávání ve starších čtvrtohorách. Tvoří jej charakteristický mrazový srub rozčleněný do tří nestejně vysokých, ve svahu v délce 200 m vypreparovaných skalních bloků, s výškou až 20 m. Na jeho úpatí je z odlámaných balvanů vytvořena suťová halda a 30 m široká kryoplanační terasa přecházející v 50 m dlouhý balvanový proud. Na hřbetě a sutích jsou vytvořeny mělké ochrické půdy, na bázi svahu obohacené humusem.

Flóra

Na skalnatém hřbetu je zachován zbytek smíšeného porostu smrkové bučiny (Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae) se smrkem ztepilým a bukem lesním. Pod skalami ve fragmentu humusem obohacené klenosmrkové bučiny, je vtroušená jedle bělokorá, javor klen a v podrostu se vyskytuje bukovník kapraďovitý s bažankou vytrvalou. Na skalách roste bříza bělokorá, jeřáb ptačí a chudý oligotrofní podrost tvoří zejména borůvka, šťavel kyselý, metlička křivolaká a kapraď rozložená. V okolí roste plavuň pučivá. Skály a sutě jsou porostlé pokryvnou vegetací lišejníků (např. Parmelia saxatilis, Icmadophila ericetorum) a mechorostů, jichž zde bylo zjištěno 16 druhů (Grimmia hartmanii, Cynodontium polycarpon aj.).

Fauna

Ve starém lesním porostu hnízdí mj. datel černý, holub doupňák, ořešník kropenatý, sýc rousný a naše miniaturní sovička kulíšek nejmenší.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt