AOPK ČR >> Doupňák
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Národní přírodní památka Doupňák

Doupňák

Předmět ochrany

Mineralogické naleziště odrůd křemene ametystu a jaspisu

Základní údaje

Rozloha 13,67 ha
Nadmořská výška 535 - 577 m
Území je zvláště chráněno od 9. 9. 1983
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Doupňák

Geologie

Lokalita představuje významné mineralogické naleziště ametystu a jaspisu. Geologické podloží tvoří horniny krušnohorského krystalinika, jež jsou zde zastoupené drobnozrnnou až středně zrnitou muskovitickou a dvojslídnou ortorulou. Rulou prochází hydrotermální křemenná žíla, která zde nevystupuje na povrch. Její úlomky, které jsou tvořeny zejména nápadným cihlově a masově červeným hematitickým křemenem (jaspisem), se dnes nacházejí na snosech rulových balvanů. Snosy jsou dokladem zemědělské činnosti z období mezi 14. - 18. stoletím, kdy sem byly balvany snášeny z tehdy existujících polí. Celé mineralogické naleziště je významně ovlivněno lidskou činností. Ve středověku byla na lokalitě prováděna povrchová a přípovrchová těžba, stopy po těžbě a uložení vytěženého materiálu jsou patrné na celém území.

Flóra

Území pokrývají smíšené nepůvodní lesní porosty s převahou smrku ztepilého, borovice lesní, modřínu opadavého a břízy bělokoré, s příměsí dubu. Vegetace zdejších nepůvodních lesů je velmi chudá, nalezneme hojnou metličku křivolakou, různé druhy jestřábníků, keříčky brusnic a např. zvonek okrouhlolistý. Na území nebyl zjištěn výskyt žádného zvláště chráněného druhu.

Fauna

Rovněž zvířena tohoto maloplošného zvláště chráněného území není nijak význačná. Mimo běžné lesní druhy se zde z chráněných živočichů vyskytuje při okraji lesních porostů pěnice vlašská a slepýš křehký. Dále pak zde byl zaznamenán výskyt jestřába lesního a veverky obecné.

Způsoby péče o území

Vzhledem k tomu, že je lokalita stále vyhledávaná sběrateli minerálů, je hlavním cílem péče o území minimalizace dopadu jejich činnosti, resp. zamezení vykopáváním jednotlivých kamenů a rozbíjením kamenných snosů.

Víte že

...minerály vytěžené v nedaleké oblasti národní přírodní památky Ciboušov byly použity např. k výzdobě hradu Karlštejn, kaple sv. Václava na Pražském hradě a hradu Tangermünde u Magdeburku?

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt