AOPK ČR >> Diana
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Diana

Diana

Předmět ochrany

Ukázka pralesovitého porostu květnaté bučiny, ojedinělé v Českém lese.

Základní údaje

Rozloha 20,76 ha
Nadmořská výška 500 - 531 m
Území je zvláště chráněno od 31. 12. 1933
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Diana

Geologie

Přírodní rezervace Diana je situovaná z části na plochém vrcholu a z části na severním svahu malého pahorku. Geologický podklad území tvoří převážně živcová cordierit – biotitická pararula. Pouze v západní části PR je střídána žulou.

Flóra

Území je tvořeno převážně pralesovitými porosty květnatých bučin v pokročilém stupni rozpadu. Bohatý podrost láká jeleny z okolních méně úživných, smrkových lesů. Byliny a odrůstající semenáčky buků díky spásání ve většině rezervace chybí. Jedinou ochranou je důkladné vysoké oplocení, které je zde vidět na několika místech. Nejlépe můžete vliv oplocení vidět na jaře, kdy zde vykvétají dymnivky, kyčelnice a sasanky.
K druhové bohatosti rezervace přispívá velké množství odumírajících a padlých stromů, které umožňují růst rozmanitých druhů hub. V dutinách hnízdí ptáci.
Rezervace byla zřízena v roce 1933 k ochraně mimořádně cenného zbytku květnaté bučiny (původně jedlobučiny), která je považována za jeden z nejstarších lesních porostů v oblasti Českého lesa. V podrostu se nachází vzácné rostliny, např. pérovník pštrosí a áron plamatý.

 

Fauna

Z obratlovců bylo na území PR zaznamenáno 5 druhů obojživelníků a plazů (běžné lesní druhy), a 16 druhů savců včetně rejsce vodního, myšky drobné a bělozubky bělobřiché. Z avifauny zde hnízdí např. holub doupňák, lejsek malý a černohlavý, žluna šedá, z hnízda v bezprostředním okolí sem občas zavítá i čáp černý. Fauna beobratlých je málo prozkoumána, ale bude pravděpodobně zajímavá, především díky druhům vázaným na mrtvé nebo odumírající dřevo. Nalezeni zde byli např. brouci, páchník hnědý a roháček jedlový.

Způsoby péče o území

Téměř tří set letý lesní porost je ponechán samovolnému vývoji a jsou zde vyloučeny veškeré zásahy. Pouze severní část PR byla v roce 2008 oplocena, aby mohla probíhat přirozená obnova lesa bez silného tlaku zvěře.

Omezení pro návštěvníky

Rezervace je přístupná po lesní cestě, která prochází po jejím obvodu. Z té je možno vidět staleté buky a bujný podrost, aniž by bylo nutné do rezervace vstupovat.

Víte že

… zde dříve rostly dvě majestátní jedle? První „Königstanne“ rostla do roku 1830, kdy ji porazil silný nápor větru. Její výška činila 51 m. Druhá „Dianská jedle“ rostla jen o století déle než první. Její výška byla 56 m.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt