AOPK ČR >> Požáry
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Národní přírodní památka Požáry

Požáry

Předmět ochrany

Zářez cesty k lomu a opuštěný lom, kde je zachycen geologický profil mezinárodního významu (mezinárodní stratotyp pro hranici ludlow-přídol).

Základní údaje

Rozloha 4,31 ha
Nadmořská výška 310 - 344 m
Území je zvláště chráněno od 1. 9. 1982
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Požáry

Geologie

Je zde odkryt geologický profil tufitickými břidlicemi a vápenci kopaninského souvrství (ludlow, silur), se střídajícími se vápenci a břidlicemi požárského souvrství (ludlow, přídolí, silur) a vápenci lochkovského souvrství (devon). Globální stratotyp hranice ludlow–přídolí (silur) byl v roce 1984 vyhlášen Mezinárodním geologickým kongresem v Moskvě stratotypem oblastní litostratigrafické jednotky požárské souvrství (ludlow, přídolí, silur). Jedná se o významné naleziště zkamenělin (zejména ramenonožci, mlži, gastropodi, hlavonožci, trilobiti, lilijice, chitinozoa a graptoliti). Zastoupeny jsou nevyvinuté skeletové půdy, na okrajích rendziny, na hlinitých pokryvech až hnědozemě.

Flóra

Na území národní přírodní památky se vyskytují především běžné druhy antropogenně narušené krajiny. Dno lomu je zarostlé náletovými dřevinami, především jasanem ztepilým, ptačím zobem obecným a vrbou jívou. Na horním okraji lomu roste vičenec písečný a na lomových stěnách je hojná locika prutnatá.

Fauna

Lokalita je náhradním stanovištěm plže vřetenka lesklá (Bulgarica nitidosa), neoendemita povodí dolní a střední Berounky, který má nejbližší příbuzné až v jižním Rumunsku. Z hmyzu jsou zde prozkoumáni zejména motýli. Vyskytují se tu běžné druhy denních motýlů, např. modrásek podobný (Pelebejus argyrognomon), modrásek krušinový (Celastrina argiolus), modrásek vikvicový (Poylommatus coridon), z vzácnějších teplomilných druhů lze zmínit modráska rozchodníkového (Scolitantides orion), ostruháčka kapinicového (Satyrium acaciae), soumračníka čárkovaného (Hesperia comma), soumračníka skořicového (Spialia sertorius), soumračníka proskurníkového (Pyrgus carthami) nebo otakárka ovocného (Iphiclides podalirius). Dále se zde vyskytují někteří vzácní střevlíci, např. zoogeograficky zajímavý střevlíček Leistus montanus, dále Abax carinatus, Trichocellus placidus, Cymindis angularis nebo v minulosti nalezený prskavec větší (Brachinus crepitans).

Z hlediska obratlovců je lokalita významným zimovištěm netopýrů. Byl zde zaznamenán např. netopýr velký (Myotis myotis) a netopýr černý (Barbastella barbastellus).

Způsoby péče o území

Území je významné pro vědecké studium. Umělé skalní výchozy, dno lomu a zářezu před lomem Požáry je třeba chránit před zarůstáním dřevinami a před černými skládkami.

Omezení pro návštěvníky

Území je veřejnosti přístupné bez omezení. V území není dovoleno rozdělávat ohně a tábořit.

Nejvhodnější přístup do území je po cestě od Řeporyj.

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt