AOPK ČR >> Hraniční louka
AOPK ČR - RP Východní Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Hraniční louka

Hraniční louka

Předmět ochrany

Rašelinná louka s bohatou květenou

Základní údaje

Rozloha 9,10 ha
Nadmořská výška 726 - 784 m
Území je zvláště chráněno od 1. 7. 1982
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Východní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Hraniční louka

Geologie

Přírodní rezervace je pásem luk přiléhajících ke státní hranici. Podložím území jsou metamorfované horniny – krystalické břidlice, svory a pararuly. Na nich se vyvinuly živinově chudé kyselé hnědé půdy. V nižších partiích přecházejí do půd, jejichž vznik je podmíněn trvalým podmáčením.

Flóra

Plocha Hraniční louky je dnes porostlá mozaikou rašeliniště, vlhké pcháčové louky a horské smilkové louky. Podél klikatícího se potůčku jsou devětsilové lemy.
Porosty rašelinišť až rašelinných luk jsou nápadné výraznou strukturou mechových bultů (kopečky v rašeliništi, které vznikají postupným narůstáním vegetace) tvořených ploníkem obecným a porostlých suchopýrem pochvatým, hojná je zde také ostřice obecná, suchopýr úzkolistý, sítina niťovitá a smilka tuhá.
Nejcennější část území představují vlhké pcháčové louky, které se nalézají na značně zvodnělých stanovištích a prameništích na kontaktu s potokem. V těchto společenstvech je zastoupena převážná většina vzácných a ohrožených druhů, např. prstnatec májový, škarda měkká čertkusolistá, upolín nejvyšší, hojně starček potoční a kozlík dvoudomý. Ve východní části rezervace byla na stinné loučce nalezena také malá populace kvetoucí prhy arniky. Významný je nález silně ohroženého jednokvítku velekvětého na kraji odrostlé skupiny smrkového náletu.

Fauna

V rezervaci se shromažduje hojně jelení zvěř. V období vyšších průtoků vytahují do Černého potoka, který tvoří hranici rezervace i státní hranici, jednotlivé vranky obecné. Zjištěné druhy pavouků potvrzují vysokou kvalitu mokřadní, částečně zrašelinělé rezervace.

Způsoby péče o území

Zcela bez vlivu člověka by bylo toto území patrně porostlé bučinami (ty jsou zde tzv. potenciální vegetací), přecházejícími do smrčin. Člověk ovšem z tohoto místa les odstranil. Už na starých vojenských mapách z 18. století je na území dnešní rezervace zakresleno bezlesí. Naši předkové z  těchto ploch sklízeli seno nebo je využívali k pastvě. Díky jejich péči a přírodním podmínkám je hraniční louka místem, kde rostou vzácné druhy rostlin. Ve druhé polovině 20. století Hraniční louka prošla obdobím, kdy nebyla kosena ani spásána a zarůstala náletovými dřevinami pocházejícími hlavně z okolních lesních porostů. Tehdy došlo k ochuzení druhové pestrosti. V posledních letech Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zajišťuje ve spolupráci s vlastníky pozemků prořezávky náletových dřevin i pravidelné kosení luk. Část těžeb dřevin byla vzhledem k obtížné přístupnosti zajištěna dokonce pomocí vrtulníku.

Omezení pro návštěvníky

Území přírodní rezervace je návštěvníkům volně přístupné, kromě případně oplocených nebo označených ploch.

Víte že

... je Hraniční louka nalezištěm zvláštního a vzácného mechu, volatky baňaté (Splachnum ampullaceum), který dosud nebyl nalezen jinde Orlických horách ani ve východních Čechách? Jde o druh rostoucí na výkalech zvěře (tzv. koprofilní druh) na rašeliništích a v podmáčených smrčinách horských oblastí. Hraniční louka je odlehlým místem, oblíbenou pastvinou jelení zvěře. A tak vlhké a chladné mikroklima lokality spolu s dostatkem živného substrátu vytváří ideální prostředí pro tento vzádný mech.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Orlické hory

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt