AOPK ČR >> Milovské Perničky
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Milovské Perničky

Milovské Perničky

Předmět ochrany

Význačný skalní útvar, s okolními balvanitými sutěmi a vegetačním pokryvem představuje cenný doklad přírodního vývoje.

Základní údaje

Rozloha 19,61 ha
Nadmořská výška 665 - 745 m
Území je zvláště chráněno od 2. 6. 1977
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Milovské Perničky

Geologie

Skalní útvary na břehu Borovského lesa byly vypreparovány na pruhu dvojslídných biotitických rul a migmatitů svrateckého krystalinika mrazovým zvětráváním ve starších čtvrtohorách. Tvoří je skupina tří větších a dvou menších bloků, stupňovitě odsazených ve svahu do údolí řeky Svratky. Nejmohutnější Poradní skála dosahuje výšky 25 m. Skály jsou modelovány výraznou lavicovitou odlučností a na jejich temenech byly zvětráváním vytvořeny skalní mísy, lidově „Perničky“, jimž byl dříve přisuzován umělý původ a kultovní funkce. Pochyceno bylo celkem 11 mís o průměru 20–87 cm a hloubce 6–30 cm. Pod skalami jsou odlámané suťové haldy přecházející v kongeliflukční balvanité pokryvy svahů, na nichž jsou vytvořeny mělké orchické půdy.

Flóra

Na stanovišti smrkové bučiny (Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae) se nachází hospodářsky pozměněný lesní porost typu kamenité smrkové bučiny s převahou smrku ztepilého. V okolí skal je významně zastoupen buk lesní a ojediněle vtroušena jedle bělokorá. Na skalách s fragmentem reliktního boru svazu Dicrano-Pinion sylvestris roste i krnící borovice lesní, bříza bělokorá a jeřáb ptačí. Chudý oligotrofní podrost tvoří zejména borůvka, šťavel kyselý, metlička křivolaká, kapraď osténkatá a k. rozložená. Skály a sutě jsou porostlé pokryvnou vegetací lišejníků Parmelia saxatilis, Cladonia rangiferina, Acarospora fuscata a mechorostů Andreaea rupestris, Grimmia commutata, Hedwigia ciliata, Cynodontium polycarpon aj.

Fauna

Území hostí řadu druhů ptáků, zejména datla černého, strakapouda velkého, sýce rousného, ořešníka kropenatého, krkavce velkého aj. Žijí zde mj. rejsek obecný, r. malý, jezevec lesní a zaznamenán byl ojedinělý výskyt zatoulaného rysa ostrovida.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt