AOPK ČR >> Štarkov
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Štarkov

Štarkov

Předmět ochrany

Geomorfologicky význačný skalní útvar se zbytky hradu.

Základní údaje

Rozloha 6,77 ha
Nadmořská výška 650 - 679 m
Území je zvláště chráněno od 10. 7. 1980
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Štarkov

Geologie

Skalní útvar na svahu pravostranného hřbetu nad říčkou Fryšávkou v Pohledeckoskalské vrchovině je tvořen hrubozrnnými ortorulami svrateckého krystalinika. Zvětráváním podél puklin a sesuvy byly vytvořeny mohutné věžovité skalní bloky s výškou až 20 m, oddělené dvěma úzkými soutěskami. Skalní stěny jsou modelovány exfoliační slupkovitou odlučností a zaklíněním zřícených balvanů zde vznikly dvě puklinové jeskyňky. Pod skalami je vyvinut balvanový proud o rozměrech 70 x 20 m, přecházející v rozvlečené balvanité pokryvy, na nichž jsou vytvořeny jen mělké ochrické půdy a níže na svazích humusem obohacené kambizemě.

Flóra

Kolem skal je na bohatším stanovišti svazu Fagion sylvaticae zachován zbytek starého porostu s bukem lesním, javorem klenem a ojedinělou jedlí bělokorou. V okolních hospodářsky pozměněných lesních porostech typů skeletové až svěží smrkové bučiny převládá smrk ztepilý, na skalách je zastoupena i bříza bělokorá, jeřáb ptačí, bez červený a zimolez černý. Druhově chudý lesní podrost doplňuje v humusem obohacených částech svahů svízel vonný, bažanka vytrvalá a bukovník kapraďovitý. Skály a sutě jsou porostlé pokryvnou, druhově bohatou vegetací mechorostů.

Fauna

Zbytek starého smíšeného porostu a prostředí skal je vyhledávaným hnízdištěm ptactva, mj. datla černého, holuba doupňáka, výra velkého, kalouse ušatého, puštíka obecného, lejska malého, ořešníka kropenatého a často zalétá v okolí hnízdící krkavec velký.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt