AOPK ČR >> Pod Lukšincem
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní památka Pod Lukšincem

Pod Lukšincem

Předmět ochrany

Lokalita hořce Kochova

Základní údaje

Rozloha 1,16 ha
Nadmořská výška 630 - 660 m
Území je zvláště chráněno od 18. 4. 1975
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Pod Lukšincem

Geologie

Území zaujímá spodní cást severovýchodně orientovaných svahů jedné z roz­soch Lysé hory — Lukšince. Je to oblast střední části vývoje vlast­ních godulských vrstev. Mírné, fluviálně modelované svahy jsou zvlněny dvěma mělkými zářezy a úpady přítoků potoka Satiny. Na svazích se vyvinuly hluboké kambizemě, v okolí pramenů zamokřené.

 

Flóra

Středně vzrůst­ná horská louka podsvazu Polygalo-Cynosurenion. Travní porost je tvořen např. kostřavou červenou (Festuca rubra), tom­kou vonnou (Anthoxanthum odoratum), třeslicí prostředn í (Briza media) a trojštětem žlu­tavým (Trisetum flavescens). Dalšími druhy společenstva jsou vítod obecný (Polygala vulgaris), zvone cník klasnatý (Phyteuma spicatum), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), jarmanka obecná (Astrantia major), pr­vosenka vyšší (Primula elatior), violka Rivinova (Viola riviniana), pětiprstka žezulník (Gymnadenia conopsea), vstavač mužský (Orchis mascula) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Velmi nápadný je v do­bě květu (koncem května) řeřišnicník Hallerův (Cardaminopsis halleri). V CHKO Beskydy roste jen na několika málo mís­tech. V horní části území, v oko­lí svahového prameniště a podél pramenné stružky, je vyvinuta vegetace podsvazu Calthenion s prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis), pchácem bahenním (Cirsium palustre), p. potočním (C. rivulare), blatou­chem bahenním (Caltha palu­stris) a skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus).

 

Fauna

V době rozmnožování se zde na­chází mlok skvrnitý (Salaman­dra salamandra) a skokan hnědý (Rana temporaria). Na sušších místech je hojná ještěrka živorodá (Zootoca vivipara).

 

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt