AOPK ČR >> Dřínová
AOPK ČR - RP Jižní Morava Seznam lokalit

Přírodní rezervace Dřínová

Předmět ochrany

Povrchové krasové jevy a přirozené porosty suťových lesů, bučin a doubrav s dřínem na styku vápenců a brněnské vyvřeliny

Základní údaje

Rozloha 28,76 ha
Nadmořská výška 390 - 526 m
Území je zvláště chráněno od 16. 4. 1974
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Morava
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Dřínová

Geologie

Území přírodní rezervace je budováno na geologické hranici Moravského krasu s vyvřelými horninami brněnského masívu v devonských lažáneckých vápencích. Z hlediska krasových jevů je významné drobné škrapové pole na hraně svahu a drobné svahové jeskyně na patě pásu skal.

Flóra

Dominantní dřevinou v lesní vegetaci je buk lesní, místy za spoluúčasti lípy velkolisté a jasanu ztepilého. Jarní aspekt bylinného podrostu určuje na svahu především konvalinka vonná, zatímco na plošině nad horní hranou rozkvétá v bohatých porostech česnek mědvědí. V letním aspektu spatříme biku bělavou, strdivku jednokvětou, svízel vonný a další. Z chráněných druhů zde byly zaznamenány např. okrotice dlouholistá, vemeník dvoulistý a lilie zlatohlávek. Exponovaná místa při horní hraně svahu osidluje teplomilná vegetace svazu s dubem pýřitým, dřínem jarním a mahalebkou obecnou, v jejichž podrostu vyrůstají mimo jiné dymnivka dutá – dominanta jarního aspektu, ostřice Michelova, bělozářka větvitá, kamejnice modronachová, pryšec mnohobarvý a ojediněle i třemdava bílá.

Fauna

Z motýlů stojí za uvedení vzácná můra šedivka temná, dále teplomilná stužkonoska úskopásná a nápadný, ale nehojný druh, známý i z umělecké literatury, stužkonoska modrá. Z větších savců je zde možno narazit na skupinu muflonů, zvěř srnčí nebo i zvěř černou. Velmi vzácně je možné uvidět kunu skalní, jezevce lesního nebo lišku obecnou. Tato zvířata se na lokalitě nezdržují trvale, ale žijí i v okolních lesích.

Způsoby péče o území

Antropogenními vlivy není přírodní rezervace příliš ovlivněna. Místy je uměle vysazen smrk, borovice a modřín. Stabilitu porostů ovlivňuje průsek elektrického vedení obnažující jejich jihovýchodní stěnu. Problémem je ale značná návštěvnost v blízkosti rozhledny „Alexandrovky“. Návštěvníky prosíme, aby se pohybovali po vyznačené turistické stezce a zejména nevstupovali do prudkých suťových svahů.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Moravský kras

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt