AOPK ČR >> Podkovák
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Podkovák

Podkovák

Předmět ochrany

Rašeliniště vrchovištního typu charakteristické pro oblast Českého lesa s typickými společenstvy rostlin a živočichů a s porosty borovice blatky.

Základní údaje

Rozloha 5,55 ha
Nadmořská výška 705 - 713 m
Území je zvláště chráněno od 16. 4. 1974
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Podkovák

Geologie

Území náleží ke geomorfologickému celku Český les, podcelku Přimdský les a okrsku Havranská vrchovina. Geologické podloží tvoří leukokrátní biotitické až muskoviticko–biotitické žuly, které náleží k rozvadovskému žulovému masívu. Zvětralinový plášť těchto hornin pravděpodobně vytváří nepropustné podloží podmiňující vznik rašeliniště.

Flóra

V pramenné oblasti Lesního potoka se nachází vrchovištní rašeliniště se zachovalými fragmenty blatkových borů s výskytem charakteristických rostlinných druhů jako klikva bahenní, šicha černá, vlochyně bahenní a kyhanka sivolistá. Významnou a druhově velmi bohatou skupinu tvoří mechorosty, zejména různé druhy rašeliníků.

Fauna

V území bylo zjištěno několik zvláště chráněných a ohrožených druhů živočichů. Pilotní průzkum pavouků ukázal, že jde o arachnologicky velmi cennou lokalitu, neboť se zde vyskytuje 16 % druhů pavouků náležících do kategorie druhů s těžištěm výskytu v původních, klimaxových ekosystémech. Nejvýznamnější je zřejmě druh, neboť další nález v ČR je uváděn jen z Mezilesní slatě na Šumavě. Během kontrolních návštěv byly zjištěny běžné druhy avifauny podhorských jehličnatých lesů, např. křivka obecná nebo králíček ohnivý.

Způsoby péče o území

Lesní porost rostoucí na území PR je ponechán samovolnému vývoji.

Omezení pro návštěvníky

Vstup na území přírodní rezervace je možný po dřevěném chodníku, který je součástí naučné stezky Podkovák, kde se můžete seznámit s tím, jak rašeliniště vzniká a jeho typickými rostlinnými a živočišnými druhy.

Víte že

… poslední známky výskytu tetřeva hlušce v severní části Českého lesa byly zaznamenány právě zde? Ještě v roce 2007 byl na sněhu pravidelně nacházen čerstvý tetřeví trus s charakteristickou strukturou.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt