AOPK ČR >> Křivé jezero
AOPK ČR - RP Jižní Morava Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Křivé jezero

Křivé jezero

Předmět ochrany

Ochrana zbytku přirozeného toku řeky Dyje s okolní říční nivou, s lužními porosty a s význačným hnízdištěm ptactva.

Základní údaje

Rozloha 126,63 ha
Nadmořská výška 163 - 165 m
Území je zvláště chráněno od 14. 9. 1973
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Morava
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Křivé jezero

Víte že

Mezi obcemi Milovice a Bulhary, na pravém břehu řeky Dyje, se nachází NPR Křivé jezero. Rezervace představuje jeden z posledních zbytků rozsáhlého komplexu podpálavských lužních biotopů, který zbyl po napuštění Vodního díla Nové Mlýny.

V NPR Křivé jezero jsou zastoupeny různé biotopy, jedno však mají společné. Ať už jde o nivní louky, měkké vrbové a topolové luhy nebo lužní lesy tvořené „tvrdými“ dřevinami (zde především dubem letním a jasanem úzkolistým), všechny ke své existenci vyžadují dostatečné množství vody.

Záplavy životodárné i katastrofické

Uvykli jsme si vnímat záplavy jako cosi, co ohrožuje naše životy i majetek, jako něco, čeho je třeba se obávat a čemu je nutné zabránit za jakoukoliv cenu. K tomuto vnímání největší měrou přispěly katastrofické povodně, které postihly naši zemi během posledních dekád hned několikrát. Každý vydatnější déšť dnes vyvolává podvědomé obavy, bohatě přiživované médii. Skutečně, ničivé povodně jsou, podobně jako katastrofická sucha, čím dál běžnější a dosvědčují, že naše krajina není v dobré kondici.

Nicméně pohled na záplavy nebyl vždy jednostranně negativní. Každoroční jarní záplavy patřily k životu lidí v mnoha oblastech stejně jako Velikonoce nebo letní vedra. To, co lidé nemohli sami ovlivnit, museli respektovat a naučit se s "tím" nějak žít. A byla místa, kde příchod pravidelných záplav byl dokonce existenční nutností. Pro nejzářnější příklad sice musíme jít notný kus cesty (v prostoru i čase), ale zajímavě ilustruje rozmanitost vnímání tohoto fenoménu. Každoroční záplavy v deltě Nilu byly životodárné v nejužším významu toho slova. Každé zpoždění příchodu velké vody mohlo mít dalekosáhlé dopady. Pokud záplavy nepřišly vůbec, znamenalo to katastrofu - hladomory s  nesmírným počtem obětí. Jednou z povinností faraonů byl každoroční bizarní rituál oplodnění bohyně Nilu - pokud ani tento obřad nezajistil příchod povodní, sociální bouře vyvolané hladomorem mohly znamenat vladařův konec.

Vzedmutá řeka totiž v nížinách, kde se její tok zpomalí, ukládá to, co cestou nasbírala. Bahno, které s sebou rozvodněná řeka nese, je vlastně tou nejúrodnější půdou. Na živinami bohatých půdách v nivách velkých řek se vytvořila velmi produktivní společenstva - dostatek vody a přímo nadbytek živin umožňuje rychlý přírůst biomasy a louky se na takových místech sekly tři- i čtyřikrát za rok, úroda obilí i ostatních zemědělských produktů byla mimořádná, stromy v lesích rostly závratnou rychlostí a dorůstaly mohutnějších rozměrů. Za to vše krajina (a lidé) vděčila povodním.

Další zajímavosti území

Mezi druhy živočichů, které jsou závislé na pravidelném jarním přeplavení, patří například lupenonozí korýši. Řadíme sem třeba žábronožky nebo prehistoricky vyhlížející listonohy. Tyto druhy obývají periodické tůňky, ve kterých se objevuje voda právě na několik týdnů na jaře a poté tůně vysychají. Tomu je přizpůsobený i rychlý životní cyklus těchto tvorů. Vývoj z vajíčka do dospělého jedince je skutečně bleskový. NPR Křivé jezero je významným hnízdištěm dravců, nepravidelně zde hnízdí např. orel mořský, pravidelněji luňák červený. Z rostlin, charakteristických pro lužní biotopy lze jmenovat bleduli letní, pryšec bahenní nebo kosatec sibiřský. Na loukách rostou vrby seřezávané tzv. "na hlavu", v jejichž dutinách žijí zajímavé druhy hmyzu, z brouků je to například páchník hnědý nebo kovařík rezavý.

V NPR Křivé jezero probíhá dlouhodobý monitoring výskytu komárů, který zajišťuje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje. Byly zde zaznamenány i epidemiologicky významné druhy.

 

Více se o území dozvíte např. z plánu péče (viz odkaz níže).

 

Pavel Dedek

 

ústřední seznam ochrany přírody http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=576
plán péče o NPR Křivé jezero

PP_NPR_Krive_jezero_2011-2018_schvaleny_cely.pdf

PP_NPR_Krive_jezero_2019-2028_schvaleny_cely.pdf

Území leží v chráněné krajinné oblasti Pálava

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt