AOPK ČR >> Ostrůvek
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Ostrůvek

Ostrůvek

Předmět ochrany

Ochrana hlubokého lesního vrchoviště Českého lesa s rašelinnými jezírky s typickými společenstvy a výskytem zvlášť chráněných druhů rostlin.

Základní údaje

Rozloha 5,58 ha
Nadmořská výška 725 - 787 m
Území je zvláště chráněno od 14. 9. 1973
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Ostrůvek

Geologie

PR Ostrůvek se rozkládá na zalesněném svahu s malými kamennými moři a kamenným proudem. Horninové podloží je tvořeno granity rozvadovského masivu, při východním okraji se vyskytuji ojedinělé polohy kvartérních sedimentů malých mocností.

Flóra

Lokalita se rozkládá na lesnatém svahu s malými kamennými moři. Porost má pralesovitý charakter s velmi starými, mohutnými buky a smrky. Kromě běžných rostlinných druhů bučin se zde vyskytuje i vzácná plavuň pučivá a vranec jedlový.

Dřevo buků a smrků v pralese umožňuje vývoj různých druhů hub. Jejich úloha v lese je důležitá, protože dokáží dřevo rozkládat a uvolňovat z něj živiny zpět do koloběhu pro další organismy. Velmi zajímavými druhy jsou zastoupeny houby, vesměs dřevokazné, což je v souladu s pralesovitým charakterem porostu.

Fauna

Zvířena obratlovců je s ohledem na malou plochu nepříliš významná a je tvořena vesměs běžnými lesními druhy. Ze živočichů lze zmínit datla černého, holuba doupňáka a puštíka obecného.

Způsoby péče o území

Celé území PR je po dohodě s vlastníkem ponecháno samovolnému vývoji. Do vývoje lesa se hospodářsky nezasahuje, veškeré dřevo zůstává na místě až do svého rozpadu.

Omezení pro návštěvníky

Území přírodní rezervace je volně přístupné.

Víte že

… se v tomto lese dlouho netěžilo? Proto můžete v rezervaci vidět velkolepé stromy o výšce až 50 m a stáří přes 250 let.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt