AOPK ČR >> Černý důl
AOPK ČR - RP Východní Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Černý důl

Černý důl

Předmět ochrany

Zachovalý fragment smrko-bukového lesa pralesovitého charakteru s jedlí a klenem s výskytem pramenišť

Základní údaje

Rozloha 22,08 ha
Nadmořská výška 778 - 886 m
Území je zvláště chráněno od 31. 12. 1933
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Východní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Černý důl

Geologie

Geologický podklad tvoří převážně ortoruly. Půdní poměry jsou pestré ale chudé na minerální živiny, převládají podzolované hnědé lesní půdy. V okolí pramenišť se vyskytují horské gleje až rašelinné půdy.

Flóra

Z botanického hlediska se jedná o chudší horské území, odpovídající společenstvu květnatých a kyselých bučin. Ve stromovém patře převažuje buk lesní a smrk ztepilý, s výrazným zastoupením jedle bělokoré a javoru klenu. Větší pestrost vnáší do území zejména lesní prameniště. Rostlinstvo tvoří běžné horské lesní druhy a druhy pramenišť, jako např. třtina chloupkatá, borůvka černá, pstroček dvoulistý, kapradina papratka samičí, samorostlík klasnatý, kyčelnice cibulkonosná nebo řeřišnice hořká. Ze vzácnějších druhů rostlin zde roste zdrojovka prameništní, z hub zde můžeme nalézt plodnice korálovce jedlového.

Fauna

Zachovalé pralesovité jedlobučiny a prameniště jsou ideálním prostředím pro výskyt řady vzácnějších druhů bezobratlých živočichů. Pralesovitý charakter bučiny potvrzuje výskyt brouků roháčka bukového a především lesklece Rhizophagus brancsiki. Z obratlovců byli zjištěni např. ropucha obecná, datel černý, linduška lesní, sýc rousný, rejsek obecný nebo norník rudý.

Způsoby péče o území

Cílem péče o přírodní rezervaci je udržování přírodě blízké druhové skladby lesa. Nejstarší část lesních porostů je oplocena a ponechána bez zásahu svému vývoji. Prameniště s výskytem zdrojovky prameništní se udržují proti úbytku vody a proti zarůstání dřevinami. V zájmu podpory hnízdních populací ptáků je v území přírodní rezervace v období jejich rozmnožování dodržován klidový režim. Pro podporu živočichů využívajících dutiny ve stromech a trouchnivějící dřevo jsou v porostech ponechávány vybrané dutinové stromy a souše do úplného rozpadu.

Omezení pro návštěvníky

Území přírodní rezervace je návštěvníkům volně přístupné, kromě oplocených ploch. Nedoporučujeme vstupovat do pramenišť a rašelinišť. V jarních a letních měsících, kdy v rezervaci hnízdí řada druhů ptáků, žádáme návštěvníky o dodržování klidového režimu. Děkujeme.

Víte že

… území bylo vyhlášeno již v roce 1954 jako zachovalý zbytek bukojedlového pralesa v hřebenové partii jihovýchodní části Orlických hor. Do 70. let 20. století byla PR Černý důl jednou z nemnoha lokalit s výskytem tetřívka obecného (příbuzného druhu tetřeva hlušce) v Orlických horách.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Orlické hory

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt