AOPK ČR >> V Podolánkách
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní rezervace V Podolánkách

V Podolánkách

Předmět ochrany

Smrkový porost na rašeliništi s výskytem vrby slezské

Základní údaje

Rozloha 31,77 ha
Nadmořská výška 630 - 700 m
Území je zvláště chráněno od 1. 1. 1955
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
V Podolánkách

Geologie

Centrální ob­last vývoje vlastních godulských vrstev. Chráněné území zaují­má k jihu mírně ukloněný náplavový kužel na pravém břehu Čeladenky, celá plocha je překryta kdysi odvodňovanou, silně podmáčenou mohutnou vrstvou ětv rtoho rn ích svah o vých hlín. V horní cásti převládají hlubo­ké kambizemě, na většině plo­chy pak podmáčené pseudogleje až rašelinné gleje.

Flóra

Poměrně velkou cást rezervace zaujímají druhot­né kulturní smrkové lesy. V oko­lí podmácených ploch jsou vyvi­nuta spolecenstva podmácených rohozcových smrcin (Mastigobryo-Piceetum). Stromové patro je tvořeno téměř výlučně smrkem ztepilým (Picea abies), místy doplněným olší šedou (Alnus incana), o. lepkavou (A. glutino­sa), břízou bělokorou (Betula pendula) a jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia). Chudé by­linné patro tvoří sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), kap rad rozložená (Dryopteris dilatata), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), borůvka černá (Vaccinium myrtillus), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), zebrovice různolistá (Blechnum spicant) a kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum).

Mechové patro je bohatě vy­vinuto, převazují rašeliníky (Sphagnum spp.) a ploníky (Polytrichum spp.). Na sušších světlejších stanovištích rostou kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflo­ra), sasanka hajní (Anemonoides nemorosa), hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea) a bika lesní (Luzula sylvatica). Maloplošně a jen zlomkovitě se zachovala společenstva blízká rašelinným smrčinám (Sphagno-Piceetum) s rosnatkou okrouhlolistou (Drosera rotundifolia) a brusinkou obecnou (Rhodococcum vitis-idaea). V bylin­ném patře lze dále nalézt např. violku bahenní (Viola palu­stris), škardu bahenní (Crepis paludosa), blatouch bahenní (Caltha palustris), plavuň pučivou (Lycopodium annotinum), vranec jedlový (Huperzia se­lago), ostřici jezatou (Carex echinata), ostřici obecnou (Ca­rex nigra), prstnatec listenatý (Dactylorhiza longebracteata) a přesličku lesní (Equisetum sylvaticum).

 

Fauna

Hojný je mlok skvrnitý (Salamandra salaman­dra), skokan hnědý (Rana tem­poraria), zije tu slepýš křehký (Anguis fragilis), zmije obec­ná (Vipera berus). Pravidelně hnízdí například jestřáb lesní (Accipiter gentilis), sýček obec­ný (Athene noctua), strakapoud malý (Dendrocopos minor), datel černý (Dryocopus martius), zalétá sem čáp černý (Ciconia nigra), kos horský (Turdus torquatus), ořešník kro­penatý (Nucifraga caryocatactes) aj. V minulosti byli hojní tetřev hlušec (Tetrao urogallus) a jeřábek lesní (Bonasa bonasia). Vzhledem k velkému turis­tickému ruchu v těsném okolí PR je jejich současný výskyt ne­pravděpodobný.

 

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt