AOPK ČR >> Turold
AOPK ČR - RP Jižní Morava Seznam lokalit

Přírodní rezervace Turold

Turold

Předmět ochrany

Skalní, stepní a křovinná společenstva na vápencovém podkladě s výskytem druhů typických pro bradlové pásmo Pavlovských vrchů; významné geologické, paleontologické a archeologické naleziště, jakož i významné zimoviště netopýrů.

Základní údaje

Rozloha 16,84 ha
Nadmořská výška 300 - 385 m
Území je zvláště chráněno od 10. 5. 1946
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Morava
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Turold

Víte že

Na severním okraji Mikulova se nachází vápencový kopec zvaný Turold...tedy zbytek kopce. Těžba kvalitního, čistého pálavského vápence zmenšila Turold na zhruba třetinu jeho původní velikosti. Rezervaci tak tvoří z větší části velký lom, stepní společenstva, typická pro bradlo Pálavy, se zachovala na menší části.

Co chybí Turoldu na povrchu, to dohání pod ním. Součástí území rezervace je i vchod do složitého labyrintu chodeb v jeskyni Na Turoldu. Jde o nejrozsáhlejší jeskynní systém v druhohorním vápenci v České republice. Vstup do jeskyně odhalila právě těžba (nutno podotknout, že jiné rozsáhlé jeskyně Turoldu těžba zase zničila).

Zimní spáči

Ve vztahu k člověku drží turoldská jeskyně jeden primát – jde o nejčastěji využívanou jeskyni na Moravě, archeologové rozeznali celkem 14 osídlení z různých dob. Útočiště v jeskyních přirozeně nenacházel jen člověk. Kromě stálých obyvatel z řad bezobratlých živočichů (např. pavouka mety temnostní) je jeskyně velmi důležitým zimovištěm netopýrů, resp. letounů – tak zní správný název této skupiny živočichů. Nejpočetněji je zastoupen kriticky ohrožený vrápenec malý (v posledních letech jeho počty výrazně vzrostly, pohybují se okolo 400 jedinců).

Během více než padesáti let, po které probíhá na Turoldu sčítání zimujících netopýrů, se chiropterologům (odborníkům na letouny) podařilo zaznamenat výskyt celkem 10 druhů. Toto číslo téměř jistě není úplné. Mnoho druhů upřednostňuje při zimování malé, nepřístupné štěrbiny ve skalách a uniká tak pozornosti. Lze tedy předpokládat, že o dalších druzích, zimujících na Turoldu, dosud nevíme.

Netopýři upadají na podzim do tzv. zimního spánku (hibernace), kdy se jejich metabolismus snižuje na minimum. Výrazně klesá frekvence srdeční činnosti, dechu a teplota těla poklesne až na 2°C. Během tohoto dlouhého období spánku netopýr žije z tukových zásob, které si vytvořil v sezóně. Každé probuzení pro něj znamená obrovskou energetickou ztrátu. Hrozí tak, že tukové zásoby nevydrží až do jara a on zahyne. Klidový režim na zimovišti je tak pro netopýra doslova životně důležitý. A tak od dubna do října „patří“ jeskyně návštěvníkům, poté se její brány uzavírají a v zimě poskytuje nerušené útočiště netopýrům.

Další zajímavosti území

Vraťme se zpět na povrch. Zjara zde rozkvétají charakteristické pálavské druhy – hlaváčky jarní, kosatce nízké i písečné nebo třeba třešeň křovitá (jde skutečně o keříky, obvykle dosahující výšky okolo 1 m). Po letech, kdy byla považována za nezvěstnou, se zde podařilo potvrdit výskyt kriticky ohrožené bezobalky sivé.

Lomové stěny jsou hnízdištěm výra velkého, žije na nich také vzácný brouk kozlíček Musaria argus. Pálava je posledním místem v ČR, kde se ještě udržel.

Více se o území dozvíte např. z plánu péče (viz odkaz níže).

Pavel Dedek

 

ústřední seznam ochrany přírody http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=456
plán péče o PR Turold PP_PR_Turold_2010-2019_schvaleny_cely.pdf
publikace o PR Turold brozura_turold.pdf

 

Území leží v chráněné krajinné oblasti Pálava

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt