AOPK ČR >> Třemešný vrch
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Třemešný vrch

Třemešný vrch

Předmět ochrany

Ochrana lýkovce jedovatého.

Základní údaje

Rozloha 2,25 ha
Nadmořská výška 668 - 698 m
Území je zvláště chráněno od 13. 1. 1966
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Třemešný vrch

Geologie

Výrazná vyvýšenina ve svahu Třemšínské vrchoviny, jejíž horninový podklad tvoří granodiorit středočeského plutonu, vystupuje uprostřed území chudých staroprvohorních slepenců. Jedná se o vypreparovaný granodioritový suk, v jehož okolí probíhala v minulosti těžba v malých lůmcích, dosud v terénu patrná díky mnoha odvalům. Svou úživností a dokonalou humifikací se půdy Třemešného vrchu nápadně odlišují od půd v okolí.

Flóra

Území zaujímají květnaté horské suťové lesy, zachovala se vynikající ukázka horské javorové bučiny s velice pestrým bylinným patrem. Dominuje česnek medvědí, bažanka vytrvalá a kyčelnice cibulkonosná. Původně poměrně silná populace vzácného lýkovce jedovatého je v současnosti na ústupu. Fragment starých lesních porostů pak poskytuje útočiště ohroženým lišejníkům. Na kmenech klenů a buků se vyskytují např. kriticky ohrožení zástupci čeledi Caliciaceae (kališenkovité) a velmi ohrožená čárnička psaná.

Fauna

Lokalita je bohatá na faunu měkkýšů, vyskytuje se zde též řada horských druhů bezobratlých. Vyskytují se zde typické druhy jehličnatých lesů jako např. střevlík, nebo z ptáků křivka obecná a sýkora uhelníček, která na rozdíl od ostatních druhů sýkor má v křídle dvě světlé pásky. Bylo zde též pozorováno hnízdění silně ohroženého sýce rousného.

Způsoby péče o území

Dlouhodobým cílem je vytvoření podmínek pro zachování lýkovce jedovatého, který se na lokalitě vyskytuje pouze v počtu několika jedinců. Území je cenné i díky zachovanému fragmentu listnatého lesa, který je třeba pokud možno udržet. Je tak žádoucí podporovat přirozenou obnovu a zmlazení listnáčů a porosty s nepůvodními dřevinami postupně přeměnit na porosty s přirozenou dřevinnou skladbou.

Omezení pro návštěvníky

Jedná se o lesní přírodní rezervaci, kde není v současné době pohyb návštěvníků omezen, vzhledem k terénu a nepřítomnosti značených tras či zpevněných cest se však i v současné době rekreační využití lokality omezuje na méně intenzivní pěší turistiku.

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt