AOPK ČR >> Trojačka
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Trojačka

Trojačka

Předmět ochrany

Ochrana komplexu listnatých smíšených porostů s fragmenty přírodních suťových lesů ve věku okolo 170 let na severních svazích Veřovických vrchů s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, zejména kriticky ohrožené kapradiny jazyku jeleního (Phyllitis scolopendrion). Nedílnou součástí poslání rezervace je rovněž ochrana přirozených procesů v lesním prostředí.

Základní údaje

Rozloha 60,46 ha
Nadmořská výška 480 - 709 m
Území je zvláště chráněno od 31. 5. 1969
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Trojačka

Geologie

PR se nachází na celním svahu Hodslavického Javorníku pod k. 709,8 m n. m. Podloží patří k souvrství godulského vývoje, nejníže leží vrstvy lhotecké (převaha jílovců, lavice pískovců), následují pestré godulské vrstvy (cervenavé jílovce s cockamipískovců), nejvýše leží vlastní godulské vrstvy. Spodky fluviálně modelovaných svahů jsou pokryty hlubšími eluvii. Hranicní strže potoků jsou až 4 m hluboké. Vjihovýchodní cásti území leží výrazný mrazový srub s balvany na úpatí. Plochu PR pokrývají kambizemě.

 

Flóra

Rostlinná spolecenstva jsou řazena do svazů Lunario-Aceretum a Scolopendrio-Fraxinetum. Mezi množ­stvím druhů má nejvyšší podíl buk lesní(Fagus sylvatica), hoj­ný je javor klen (Acer pseudoplatanus), jedle bělokorá (Abies alba), smrk ztepilý (Picea abies), l/pa malolistá (Tilia cordata) a l. velkolistá (T. platyphyllos), v příměsi rostou dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), jasan zte­pilý (Fraxinus excelsior), vpodúrovni ojediněle jilm horský (Ulmus glabra). Mezi keři převažuje zimolez obycejný (Lonice­ra xylosteum), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a vzácně zimolez cerný (Lonicera nigra). Podrost je vzhledem k vysoké úživnosti stanoviště velmi bohatý mj. kycelnice žláznatá (Den­taria glandulosa), k. devítilistá (D. enneaphyllos), k. cibulkonosná (D. bulbifera), měsícnice vyrvalá (Lunaria rediviva), sví­zel vonný (Galium odoratum), šalvěj lepkavá (Salvia glutino­sa), pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), netý­kavka nedůtklivá (impatiens noli-tangere), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), vraní oko ctyřlisté (Paris quadrifolia), plicník tmavý (Pulmonaria ob­scura), kapradina lalocnatá (Polystichum aculeatum) a k. Brau­nova (P. braunii). Vzácně roste na skalkách jelení jazyk celolistý (Phyllitis scolopendrium).

 

Fauna

Kromě řady dru­hů bezobratlých (například střevlík Carabus variolosus) je území vhodným biotopem především pro ptactvo. Lze pozorovat cápa cerného (Ciconia nigra), kra­hujce obecného (Accipiter nisus), jestřába lesního (Accipiter gentilis), jeřábka lesního (Bo­nasa bonasia), dříve v oblasti velmi hojnou, dnes vzácnou slu­ku lesní (Scolopax rusticola), holuba doupňáka (Columba oenas), žlunu zelenou (Picus viridis), ž. šedou (P. canus), strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos), krkavce vel­kého (Corvus corax), ořešníka kropenatého (Nucifraga caryocatactes) a další.

 

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt