AOPK ČR >> Travný potok
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Travný potok

Travný potok

Předmět ochrany

Ochrana smíšeného lesního porostu s přirozenou dřevinnou skladbou a strukturou na prudkém svahu v závěru Travného potoka a zajištění nerušených přírodních procesů pro lesní společenstva s ohroženými rostlinnými a živočišnými druhy.

Základní údaje

Rozloha 18,68 ha
Nadmořská výška 800 - 1055 m
Území je zvláště chráněno od 1. 1. 1955
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Travný potok

Geologie

PR leží na pra­vém pfiíkrém údolním svahu amfiteatrálního uzávěru Trávné­ho potoka pod kótou 1123,5 m n. m. Rezervace leží ve střední části vývoje vlastních godulských vrstev. Svahy jsou členěny až 6 m hlubokými stržemi zdrojnic Trávného potoka, které jsou vy­plněny balvanitým materiálem. Prudké svahy jsou pokryty balvanitou sutí. Půdy tvoří kambizemě až podzoly.

 

Flóra

Porosty jsou řazeny k ochuzeným společenstvům květnatých bučin podsvazu Eu-Fagenion. Převažující dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), vtroušen je smrk ztepilý (Picea abies) a javor klen (Acer pseudoplatanus), jedle bělokorá (Abies alba) je již vzácná. Keřové patro je málo vyvinuté, tvoří je mladé buky a kleny a bez čer­vený (Sambucus racemosa). Bylinný podrost je druhově chu­dý a dosahuje nízké pokryvnosti. Mezi početnější druhy patří kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), k. cibulkonosná (D. bulbifera), papratka sa­mičí (Athyrium filix-femina), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), svízel von­ný (Galium odoratum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), mléčka zední (Mycelis muralis), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum), rozrazil horský (Veronica montana), netýkavka nedůtkli­vá (Impatiens noli-tangere), violka lesní (Viola reichenbachiana) a čarovník alpský (Circaea alpina). Přimíšeny jsou ta­ké druhy kyselejších stanovišť, např. pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), žebrovice různolistá (Blechnum spicant), štOivel kyselý (Oxalis acetosella), věsenka nachová (Prenanthes purpurea) a borůvka černá (Vaccinium myrtillus). Na lokalitě byla nalezena vzácná a zákonem chráněná vřeckovýtrusá houba bolinka černohnědá (Camarops tubulina), a další vzácné druhy jako např. choroš Aporium caryae, tvrdohouba Hypoxylom macrosporum, hlíva ušatá (Pleurocybella porrigens) a šafránka ozdobná (Tricholomopsis decora).
 

Fauna

Vzhledem k typu prostředí s velkým množstvím starých a suchých stromů se jed­ná o významný biotop bezobrat­lých živočichů a ptáků. Hnízdí zde strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), sýc rousný (Aegolius funereus), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), krahujec obecný (Accipiter nisus), kos horský (Turdus torquatus). Pozorováni byli ta­ké čáp černý (Ciconia nigra), krkavec velký (Corvus corax), ořešník kropenatý (Nucifraga caryoctactes). Dutiny ve stro­mech obývají veverka obecná (Sciurus vulgaris) a plch lesní (Dryomys nitedula).

 

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt