AOPK ČR >> Cahnov - Soutok
AOPK ČR - RP Jižní Morava Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Cahnov - Soutok

Cahnov - Soutok

Předmět ochrany

Starý lužní prales s bohatým podrostem a avifaunou

Základní údaje

Rozloha 15,04 ha
Nadmořská výška 152 - 153 m
Území je zvláště chráněno od 19. 12. 1949
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Morava
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Cahnov - Soutok

Geologie

V podloží údolní nivy jsou sedimenty Vídeňské pánve, na nich jsou uloženy fluviální štěrkopísky a v nadloží písčité povodňové hlíny. Mrtvá ramena jsou vyplněna organickými sedimenty (hnilokaly). Půdní kryt tvoří fluvizemě glejové a typické.

Flóra

Převážnou většinu porostů tvoří tvrdé luhy nížinných řek (Fraxino pannonicae-Ulmetum). Ve stromovém patře se objevuje dub letní (Quercus robur), jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia), habr obecný (Carpinus betulus), lípa malolistá (Tilia cordata), javor babyka (Acer campestre) a hrušeň polnička (Pyrus pyraster). V jeho podrostu je typická válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), ostřice lesní (Carex sylvatica), místy i vzácná ostřice hubená (Carex strigosa), z jarních bylin je nejčastější sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides). V porostech s dominantním habrem se místy vyskytuje rozrazil horský (Veronica montana). Břehy vodních kanálů provází především vrba bílá (Salix alba), spolu s ní chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), karbinec evropský (Lycopus europaeus) a opletník plotní (Calystegia sepium). Ve vodě je běžný okřehek menší (Lemna minor). Luční společenstva zde tvoří především kontinentální zaplavované louky svazu Cnidion venosi. V něm převládá psárka luční (Alopecurus pratensis), lipnice bahenní (Poa palustris), ostřice časná (Carex praecox), z významných druhů se vyskytuje jarva žilnatá (Cnidium dubium), šišák hrálolistý (Scutellaria hastifolia), violka nízká (Viola pumila), řeřišnice malokvětá (Cardamine parviflora) a huseník luční (Arabis nemorensis). Na nejvlhčích místech louky je společenstvo s dominantní ostřicí štíhlou (Carex gracilis). V blízkém okolí rezervace byla v roce 2012 objevena (po NPR Ranšpurk) druhá recentní lokalita kopřivy lužní (Urtica kioviensis) v České republice. Z rezervace bylo popsáno několik druhů dřevokazných hub, např. z rodu dřevomor (Hypoxylon fraxinophilum, H. macrocarpum a H. moravicum).

Fauna

V dutinách starých stromů žije několik druhů netopýrů a hnízdí v nich např. holub doupňák (Columba oenas), žluna šedá (Picus canus), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) a šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla). Nepravidelně v rezervaci hnízdí i čáp černý (Ciconia nigra) nebo včelojed lesní (Pernis apivorus), v jejím blízkém okolí pak i další druhy vzácných dravců. V zimě podél vodotečí nocují orli mořští (Haliaeetus albicilla). Staré stromy hostí velmi zajímavou hmyzí faunu. Dosti častý je tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), zjištěn byl krajník pižmový (Calosoma sycophanta), vzácný krasec dubový (Eurythyrea quercus), především v habrech a babykách i tesařík drsnorohý (Megopis scabricornis). Velké kolonie tvoří mravenec lužní (Liometopum microcephalum). Tůňka na louce v rezervaci je v letech s vhodným stavem vody místem rozmnožování  skokanů ostronosých (Rana arvalis) nebo ropuch obecných (Bufo bufo), byl zde zjištěn i čolek dunajský (Triturus dobrogicus). Na okrajích tůní se donedávna vyskytoval i vzácný střevlík mřížkovaný (Carabus clathratus).

Způsoby péče o území

Po ukončení pastvy v druhé polovině 19. století byly lesní porosty dnešní rezervace ponechány přirozenému vývoji. Od 70. let 19. století se v území  začíná s oborním chovem především jelení zvěře. V 60. letech 20. století vznikla obora Soutok v dnešní výměře, největší obora v České republice, pro intenzivní chov jelení a daňčí zvěře. Plocha chráněného území byla podstatně narušena spásáním, které likvidovalo především přirozenou obnovu dřevinné složky. Postupně  dochází k rozpadu přestárlé dubové nadúrovně a nahrazování dubu především jasanem. V 90. letech byly stavy zvěře v oboře výrazně sníženy. V roce 2004 byl okolo části rezervace vybudován plot.

Regulace řek Moravy a Dyje vedla k poklesu hladiny podzemní vody a znemožnila pravidelné záplavy. K umělému povodňování oblasti soutoku obou řek se přistoupilo až po roce 1992, v současné době ovšem není příliš využíváno. Louku v rezervaci je třeba pravidelně sekat.

Víte že

Národní přírodní rezervace Cahnov-Soutok byla vyhlášena jako chráněné území v roce 1949. Nachází se v údolní nivě řek Moravy a Dyje, 8 km jižně od Lanžhota. Současná rozloha NPR je 13,46 ha a průměrná nadmořská výška území je 150 m. Hlavním předmětem ochrany je biotop lužního lesa. Tento lužní les je typickou ukázkou jihomoravského lužního lesa pralesovitého charakteru. Součástí rezervace je i menší zaplavovaná louka s cennou mokřadní vegetací a faunou.

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt