AOPK ČR >> Bystřice
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Bystřice

Bystřice

Předmět ochrany

Smíšený horský les s přirozenou skladbou hercynské směsi dřevin.

Základní údaje

Rozloha 42,06 ha
Nadmořská výška 623 - 790 m
Území je zvláště chráněno od 17. 12. 1970
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Bystřice

Geologie

Geologickým substrátem jsou cordierické ruly a sillimanit-biotitické pararuly s cordieritem. Na konkávních tvarech reliéfu je krystalinický podklad překryt deluviálními hlinitopísčitými a hlinitokamenitými sedimenty. Půdní typy zde zastupují převážně dystrické kambizemě.

Flóra

V rezervaci se zachoval tzv. hercynský les tvořený smrkem, bukem a jedlí. Smrk převažuje na podmáčených místech. Roste zde i poměrně velký podíl jedlí. Jejich prořídlé koruny svědčí o vysokém imisním zatížení oblasti v druhé polovině 20. století. I přesto stromy plodí a vyrůstají zde mladé jedličky. Lokalita dostala název podle stejnojmenného vodního toku, který jí protéká.

Fauna

Do tůněk Teplé Bystřice kladou své tmavé larvy samice mloka skvrnitého, který se jinde v Českém lese vyskytuje zřídka. Běžnější obojživelník je čolek horský, jehož larvy se ale vyvíjí ve stojatých vodách.

Způsoby péče o území

Na větší části území rezervace jsou lesní porosty ponechány samovolnému vývoji. Ve zbylých porostech probíhá šetrné lesní hospodaření, kdy se při obnově lesa ve větší míře uplatňuje hercynská směs s důrazem na jedli.

Omezení pro návštěvníky

Rezervace je přístupná po vyznačených cestách. V její těsné blízkosti prochází cyklotrasa a v zimě běžkařská stopa.

Víte že

 … nápadné zbarvení chrání mloka proti zbytečnému útoku predátora? Dospělí mloci jsou nepoživatelní. Po první špatné zkušenosti vzor si každé zvíře výrazný černo-žlutý snadno zapamatuje. Příště se všemu, co vypadá podobně, vyhne obloukem.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt