AOPK ČR >> Starý Hirštejn
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Starý Hirštejn

Starý Hirštejn

Předmět ochrany

Zajištění ochrany autochtonních smíšených lesních porostů na balvanité suti, které jsou významným prvkem regionálního územního systémů ekologické stability a ochrany typických rostlinných a živočišných společenstev vázaných na přirozené horské lesy.

Základní údaje

Rozloha 38,36 ha
Nadmořská výška 685 - 877 m
Území je zvláště chráněno od 1. 11. 1968
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Starý Hirštejn

Geologie

Území je tvořeno převážně svažitým balvanitým terénem se skalními výchozy a s příkřejšími jižními svahy. Podkladem jsou cordieritické migmatické ruly. Na hřbetu jsou četné tvary mrazového zvětrávání a odnosu ruly - izolované skály, skalní hradby, mrazové sruby, balvanové proudy, kamenné moře. Na pevných výchozech rul a sutích vznikly převážně rankery - ranker typický (kambizemní) s menšími plochami litozemí. Hlubší profily reprezentují zástupci podskupiny podzolových půd - kryptopodzoly.

Flóra

Území je tvořeno mozaikou společenstev kyselých bučin a druhově bohatých suťových lesů. Historické prameny naznačují, že vrchol byl ve středověku odlesněn. Po zpustnutí hradu došlo k postupnému přirozenému vývoji lesních společenstev.

V současnosti dožívá v porostech několik posledních exemplářů jilmu drsného. Tento druh byl i zde postižen tzv. holandskou nemocí – grafiozou. Houba Ophiostoma novo-ulmi, která nemoc způsobuje, zamezuje protékání mízy cévami a napadený strom postupně odumírá.

V podrostu lze spatřit měsíčnicí vytrvalou, dymnivkou dutou, oměj vlčí, kapradinu laločnatou či řeřišník Hallerův.

Fauna

Dávná lidská činnost ovlivnila přírodu na vrcholu Starého Hirštejna. Při stavbě hradu byly použity omítky, ze kterých se dodnes uvolňuje vápník. Ten umožňuje výskyt jinak ojedinělých, vápnomilnějších druhů mlžů a kapraďorostů.

Způsoby péče o území

V porostech suťového lesa je vyloučeno běžné lesnické hospodaření. Pouze v okrajových porostech jsou postupně do podrostu vnášeny původní dřeviny hercynské směsi jako například jedle či buk.

Omezení pro návštěvníky

Území přírodní památky je přístupné po turistické stezce ke zřícenině hradu.

Víte že

… převážná část rezervace (26,5 ha) je vyhlášena jako bezzásahové území a je součástí databanky přirozených lesů ČR? Netěží se zde dřevo a les je ponechán samovolnému vývoji.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt