AOPK ČR >> Smraďoch
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Smraďoch

Smraďoch

Předmět ochrany

Skupina nevelkých lesních vrchovištních rašelinišť s mofetovými poli (výrony plynů).

Základní údaje

Rozloha 11,14 ha
Nadmořská výška 768 - 786 m
Území je zvláště chráněno od 10. 9. 1968
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Smraďoch

Geologie

Geologický podklad zde tvoří převážně amfibolity mariánskolázeňského metabazitového komplexu. Ve zdejších rašeliništích nacházíme mofetová pole, jejichž existence je podmíněna sítí puklin v amfibolitech v těsné blízkosti okraje serpentinového masivu Vlčího hřbetu. V okolí vývěru plynů a nevelkého rašeliniště se vyskytují rovněž chloritické břidlice a aktinolitovce. 

Flóra

Vegetace je tvořena porosty rašelinných a podmáčených smrčin s několika vrchovištními rašeliništi. Nejcennější části vrchovišť se nacházejí v okolí mofet a vývěrů minerálních pramenů a mají převážně nelesní charakter. Mechové patro je tvořeno koberci různých druhů rašeliníků (Sphagnum russowii, S. magellanicum a S. fuscum), v bohatém bylinném patře roste suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum) a úzkolistý (E. angustifolium), keříčky brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus), brusinky (V. vitis-idaea) a vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum), ale najdeme zde i druhy vzácnější - klikvu bahenní (Oxycoccus palustris), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), prhu arniku (Arnica montana) nebo šichu černou (Empetrum nigrum). Rostou zde také rašeliništím dobře přizpůsobené masožravé rostliny - tučnice obecná (Pinguicula vulgaris) a rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia).

Fauna

Obratlovci (především ptáci) jsou zastoupeni běžnými druhy jehličnatého lesa. Významnější je výskyt kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a především pak datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) vázaného na staré odumírající smrky, s opakovaně zjištěným hnízděním na území PR nebo těsně za hranicemi. Ze savců zde žije např. největší zástupce rejsků - rejsec vodní (Neomys fodiens) vázaný na vodní prostředí.

Co se týče bezobratlých, byl zjištěn výskyt řady druhů brouků z čeledí Carabidae, Elateridae, Dasytidae, Oedemeridae, Pythidae, Scarabeidae, Aphodidae, Cerambycidae, Chrysomelidae, Anthribidae, Curculionidae, Coccinelidae a dalších, ale naopak poměrně chudé společenstvo pavouků bez vzácnějších druhů, což může být způsobeno přítomností plynných vývěrů. 

Způsoby péče o území

Pro další existenci mofetových polí a jejich udržení v příznivém stavu je nutné bránit jejich zarůstání dřevinami a také vysychání, ke kterému dochází v posledních letech zejména v západní části PR a vede mimo jiné ke snížení atraktivity území. Jednou z priorit je také ochrana nejcennější složky květeny rostoucí na otevřených šlencích u vrchovišť. V případě nadměrného zarůstání smrkem je třeba jej prostorově omezit - zásahy by měly být prováděny v nejmladších věkových kategoriích. V případě úbytku tučnice obecné pak přistoupit k maloplošnému narušování půdního povrchu v místech jejího výskytu. Pro ochranu vzácných druhů ptáků a podpoře jejich hnízdění na území PR je třeba ponechat nejvyšší možné množství starých odumírajících stromů. Nežádoucímu sešlapu vegetace účinně zamezuje povalový chodník a zároveň umožňuje návštěvníkům suchou nohou nahlédnout do mofet a rašeliniště. 

Víte že

...zdejší vývěry plynů prozrazuje již na dálku zápach sirovodíku, který s oxidem uhličitým uniká z nitra země jako dozvuk dávné sopečné činnosti?

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt