AOPK ČR >> Řežabinec a Řežabinecké tůně
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně

Předmět ochrany

Rybník s bohatou vegetací a avifaunou a opuštěné zatopené pískovny (obojživelníci)

Základní údaje

Rozloha 110,24 ha
Nadmořská výška 370 - 374 m
Území je zvláště chráněno od 19. 11. 1949
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Řežabinec a Řežabinecké tůně

Geologie

Geologickým podkladem jsou jílové, písčité a štěrkové sedimenty terciérního (miocénního) stáří. Půdním podkladem je zčásti organogenní slatina, zčásti hydromorfní glejové půdy přecházející pozvolna k zonálním půdám okolních terénních elevací.

Flóra

Nejvýznamnější formací v rezervaci jsou litorální rákosiny svým rozsahem dosti výjimečné v celé Českobudějovické pánvi i v rámci celých jižních Čech. V jihozápadní části je v litorálním pásmu vytvořené cenné přechodové rašeliniště s výskytem vzácných druhů jako např. ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) aj. V této ploše byl potvrzen výskyt vzácného mechu srpnatky fermežové (Hamatocaulis vernicosus).

Na ploše Řežabineckých tůní byly kdysi vytěžené pískovny s dnes již zaniklými fytocenózami sv. Radiolion linoidis, s výskytem např. drobýšku nejmenšího (Centunculus minimus). Dnes jsou tůně prakticky zazemněné a zarostlé společenstvy sv. Magnocaricion elatae, Cicution virosae, Oenanthion aquaticae, Parvopotamion, Utricularion austaralis, Salicion cinereae, místy až iniciálními porosty bažinných olšin sv. Alnion glutinosae. Po odbahnění dvou tůní v roce 1998 se zde objevily souvislé porosty bublinatky jižní (Utricularia australis), které byly postupně vystřídány velmi početnou populací silně ohroženého rdestu ostrolistého (Potamogeton acutifolius). Sušší místa pokrývají vzrostlé nálety břízy, osiky, olše, dubu a borovice.

Fauna

Díky značné výměře a druhové i strukturní pestrosti hostí zdejší rákosiny velmi cenný soubor ptačích druhů, striktně vázaných na toto společenstvo, který patří k nejbohatším na území kraje. Mimo jiné zde pravidelně hnízdí např chřástal kropenatý (Porzana porzana), chřástal malý (Porzana parva), slavík modráček (Luscinia svecica), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), husa velká (Anser anser), bukáček malý (Ixobrychus minutus) či bukač velký (Botaurus stelaris). Na rybníku dlouhodobě hnízdí početná kolonie racků chechtavých (Larus ridibundus) společně s několika páry potápek černohlavých (Podiceps nigricollis). V roce 2012 byl na rybníku vybudován menší zemní ostrůvek o rozloze cca 5 x 10 m, který se stal hnízdištěm kolonie rybáků obecných (Sterna hirundo).

Rybník je také důležitým pohnízdním a tahovým shromaždištěm pro mnoho druhů vodních ptáků. Je vyhlášen i ptačí oblastí pro protahující kopřivku obecnou (Anas strapera).

Tůně při východním břehu rybníka jsou ze zoologického hlediska významným biotopem početných populací celé řady obojživelníků, běžný je zde např. skokan ostronosý (Rana arvalis) či blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus).

Způsoby péče o území

Rybník je v majetku České republiky a rybářské hospodaření je zajišťováno pronájmem rybníka. V nájemní smlouvě je upravena intenzita a způsob hospodaření tak, aby nedocházelo k poškozování rybničního ekosystému. Na některých lokalitách zajišťuje AOPK ČR pravidelný management podmáčených luk či suchých stanovišť na pahorku Pikárna.

Omezení pro návštěvníky

Plocha NPR je přístupná po veřejných cestách, které vedou podél východního a severního břehu rybníka. Po hrázi je vedena značená turistická cesta. V roce 2005 a 2006 bylo podél přístupné veřejné cesty instalováno 8 informačních tabulí a nachází se zde i vyhlídková věž z možností pozorování ptáků na hladině. Na rybníku probíhá dlouhodobý ornitologický výzkum včetně každoroční odchytové akce spojené s kroužkováním ptáků.

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt