AOPK ČR >> Čihadlo
AOPK ČR - RP Jižní Morava Seznam lokalit

Přírodní rezervace Čihadlo

Předmět ochrany

Přirozené listnaté lesy na devonském vápenci a sprašových pokryvech, povrchové a podzemní krasové jevy

Základní údaje

Rozloha 55,50 ha
Nadmořská výška 367 - 473 m
Území je zvláště chráněno od 20. 10. 1976
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Morava
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Čihadlo

Geologie

Přírodní rezervace Čihadlo reprezentuje okrajový svah tzv. Babické plošiny. Převážná část rezervace je tvořena lažáneckými vápenci, středně až svrchnědevonského stáří.

Povrch Babické plošiny je místy poznamenán drobnou povrchovou těžbou vápenců staršího data, babickými a kanickými "vápeníky".

Podzemní krasové jevy jsou reprezentovány několika drobnými jeskyňkami pravděpodobně svahového původu (jeskyně Kapustovka). Tato jeskyně je pojmenována po vojenském zběhovi, který se v ní během první světové války skrýval, a kterého v nedalekých Babicích zastřelil při přelézání hřbitovní zdi příliš horlivý četník.

Největší jeskyní je tzv. Babická jeskyně s nadmořskou výškou vchodu 455 a délkou chodeb okolo 100 m s udávanou denivelací 7 m. Jeskyně směřuje pod centrální část Babické plošiny. Hypoteticky se může jednat o paleovývěr vod z Babické plošiny. Jeskyně byla objevena amatérskými speleology v roce 1974. Možnosti dalšího speleologického průzkumu jsou omezeny stísněnými prostorami a obtížným transportem vytěženého materiálu.

PR_Čihadlo_07

Jeskyně Kapustovka v Babickém žlíbku

Flóra

V synusii podrostuje zastoupena řada chráněných druhů (často vázaných na prosvětlená místa na hranách plošiny či babického žlíbku. Nejsevernější lokalitu výskytu v Moravském krasu zde má koniklec velkokvětý, který se zde vyskytuje v několika exemplářích. Poměrně hojný je zde chráněný dřín obecný, který kvete brzy na jaře ještě před olistěním drobnými žlutavými kvítky a na podzim je charakteristický červenou lesklou peckovicí 1 až 3 cm dlouhou. Z celé řady dalších chráněných druhů můžeme jmenovat snadno rozpoznatelnou třemdavu bílou a medovník meduňkokvětý. Třemdavě bílé se lidově říká ohnivý keř, její silice, které se intenzivně za horkého dne vypařují, je možné zapálit sirkou. U citlivější osoby může vlivem produkované silice vzniknout při doteku s rostlinou na kůži alergická fotosenzitivita. Kůže se stane citlivou na ultrafialové záření a vytvoří se na ní špatně se hojící puchýře s následnými jizvami.  

cornus mas01

Dřín obecný

Dictamnus_001

Třemdava bílá

koniklec_velkokvětý02

Koniklec velkokvětý

Fauna

Tůň pod Srnčí studánkou slouží k rozmnožování obojživelníků ropuchy obecné a skokana hnědého. Druhově nejbohatší skupinou jsou ptáci. Bylo zde zjištěno 42 druhů a z toho 34 hnízdících (Vermouzek, 2007). Z dravců se nepravidelně objevuje chráněný krahujec obecný a káně lesní, pravidelně zde hnízdí holub hřivnáč, hrdlička divoká a chráněný holub doupňák. Ze vzácnějších druhů zde může být pozorována za tahu žluva hajní.

Způsoby péče o území

Lesy na značné části území rezervace již mají charakter přírodě blízkých lesů a jsou trvale ponechány samovolnému vývoji. Na zbývající části rezervace probíhají zásahy, které mají za cíl postupně upravit druhovou skladbu a strukturu lesních porostů do té podoby, aby mohly být ponechány samovolnému vývoji. V omezené míře jsou vylišeny světliny, na nichž budou dlouhodobě probíhat opatření, která mají za cíl zabránit zarůstání těchto světlin a udržet je ve stavu příznivém pro teplomilné a světlomilné druhy.

PR_Čihadlo_09

Výhled z hrany Babického žlíbku na obec Babice nad Svitavou

Víte že

Území rezervace leží z větší části na okraji kry devonského vápence Babické plošiny Moravského krasu, jako okrajového území Drahanské vrchoviny. Přírodní rezervace Čihadlo je součástí souboru rezervací na území Školního lesního podniku Křtiny Mendlovy univerzity v Brně, jejichž vyhlášení připravil Prof. Zlatník.

Modrá turistická značka, která prochází okrajem rezervace, návštěvníka zavede k Srnčí studánce. Studánka je součástí souboru památníků, studánek a drobných staveb na území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny zvaného Lesnický Slavín.

Lesní porosty mají přírodě blízkou druhovou skladbu, převažuje buk, dub, javor klen, javor mléč, lípa srdčitá, jilm horský a jasan. Významný je zde výskyt poměrně vzácného jeřábu břeku. Na hraně babické plošiny a na hraně Babického žlíbku jsou lesní porosty různě proředěné, místy se vyskytují drobná bezlesí se skalami, škrapy a skalními výchozy. Vyskytuje se zde řada chráněných a ohrožených druhů rostlin.

 

BRK list

List jeřábu břeku

Srnčí studánka

Srnčí studánka

Území leží v chráněné krajinné oblasti Moravský kras

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt