AOPK ČR >> Rašeliniště Skřítek
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Rašeliniště Skřítek

Předmět ochrany

Ochrana vrchovištního rašeliniště prameništního typu s charakteristickými rostlinnými a živočišnými společenstvy.

Základní údaje

Rozloha 165,40 ha
Nadmořská výška 815 - 888 m
Území je zvláště chráněno od 4. 6. 1955
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rašeliniště Skřítek

Geologie

NPR Rašeliniště Skřítek je součástí desenské klenby. Geologicky je téměř celé území NPR tvořeno holocénními organickými sedimenty (rašeliny, vrchoviště, slatiny), pouze okrajová jižní část rezervace je tvořena holocénními fluviálními sedimenty, částečně muskovitickými fylity s grafitem vrbenské skupiny.

Flóra

Velká část území je porostlá smrkovým lesem, na rašeliništi s přirozeně nižším zakmeněním. Tundrový ráz území je zvyšován přítomností břízy karpatské. Kosodřevina byla vysázena uměle při jižním okraji rezervace a jako nepůvodní dřevina by měla být odstraněna. Z významnějších druhů bylinného patra lze uvést např. kropenáč vytrvalý (Swertia perennis), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), oměj šalamounek (Aconitum plicatum), klikvu bahenní (Vaccinium oxycoccos), korálici trojklannou (Corallorhiza trifida), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum) a úzkolistý (Eriophorum angustifolium), bradáček srdčitý (Listera cordata), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). NPR je také bryologicky hodnotným územím, i když zde převažují běžné druhy mechorostů. Nejvíce jsou zastoupeny lesní, vlhkomilné a rašeliništní druhy (Zmrhalová, 2003). Při mykologickém průzkumu území (Deckerová, 2005) bylo zaznamenáno celkem 237 druhů hub, převažují houby saprofytické, vysoké zastoupení mají houby mykorhizní.

Fauna

Z bezobratlých živočichů se v NPR vyskytuje např. ohrožená vážka lesklice severská (Somatochlora arctica) (Dolný, 2005) nebo pavouk slíďák rašeliništní (Pirata uliginosus), který je striktně vázaný na rašeliniště (Majkus, 1984). Z brouků je ochranářsky nejzajímavější střevlík hrbolatý (Carabus variolosus), vyhledávající bezprostřední okolí vodních toků a vodních ploch. Střevlík hrbolatý je také předmětem ochrany evropsky významné lokality Praděd, která zahrnuje i NPR Rašeliniště Skřítek. Z NPR je doložen výskyt kriticky ohroženého (dle červeného seznamu) drabčíka Silusa rubra nebo bázlivce Galeruca laticollis z čeledi mandelinkovití. Za zmínku stojí také vzácné druhy lesknáčků rodu Epuraea, jejichž potravou jsou především lýkožrouti. Pozoruhodná je kolonie mravenců podhorních (Formica lugubris), která má v NPR okolo 100 kupovitých hnízd (Slezák, 2013). Při výzkumu mravenců byl objeven i ohrožený druh mravenec hranatý (Harpagoxenus sublaevis), se zajímavou životní strategií (Bezděčka, 2005).

V území se vyskytují obojživelníci čolek horský a skokan hnědý (Konečný, 2013), poměrně hojný výskyt má zde ještěrka živorodá.

Kromě běžných zástupců avifauny typické pro lesní prostředí, se zde pravidelně vyskytuje i několik zvláště chráněných či evropsky významných druhů ptáků. V NPR se nachází historické hnízdiště čápa černého. Doupné stromy a odumírající torza využívají nejen datlovití (datel černý, žluna šedá) k získávání potravy, ale také zde  hnízdí některé druhy sov – sýc rousný, kulíšek nejmenší. Jeden z předmětů ochrany ptačí oblasti – jeřábek lesní se vyskytuje především v okrajových částech NPR. Podmáčené a rozvolněné lesy jsou vhodným biotopem pro sluku lesní.

Víte že

smrky na rašeliništi jsou náchylné k vyvrácení větrem? Podzemní voda tu často dosahuje až k povrchu půdy a kořeny, které nemohou ve vodě dýchat, rostou velmi mělce pod povrchem.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jeseníky

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt