AOPK ČR >> Bučina u Žďáru
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Bučina u Žďáru

Bučina u Žďáru

Předmět ochrany

Typický zbytek podhorského bukového porostu.

Základní údaje

Rozloha 8,45 ha
Nadmořská výška 769 - 788 m
Území je zvláště chráněno od 9. 3. 1951
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Bučina u Žďáru

Geologie

PR spadá do biogeografického regionu Český les. Nachází se v jeho severní části zvané Dyleňský les, který je tvořen svorovými rulami, pararulami a migmatity jednotvárné série moldanubika. Dyleňský les představuje členitou vrchovinu s měkce modelovaným povrchem, zpestřeným suky a hřbítky tvrdších, zvětrávání odolnějších hornin a členěným zahloubenými údolími vodních toků.

Flóra

Území představuje ostrov bukového porostu uprostřed kulturních smrčin. Poměrně chudé bylinné patro obsahuje vesměs běžné lesní druhy kyselých bučin, např. metličku křivolakou, pstroček dvoulistý, brusnici borůvku. Z významných druhů zde roste plavuň pučivá a ptačinec dlouholistý.

Fauna

V rezervaci je mnoho mohutných buků, které ptákům poskytují více možností k hnízdění v dutinách než okolní lesy. Kromě běžnějších strakapoudů a žlun zde hnízdí i jinde málo běžné druhy jako holub doupňák, datel černý nebo sýc rousný.

Způsoby péče o území

Celé území PR je oploceno plotem dlouhým 1 400 metrů, který zajišťuje ochranu přirozeného zmlazení dřevin a bylinného podrostu před silným tlakem zvěře. Bukový porost starý bezmála 200 let je ponechán samovolnému vývoji, kdy veškeré odumřelé dřevo zůstává na místě k zetlení. Do rezervace je postupně vnášena jedle bělokorá, která byla v minulosti běžnou přimíšenou dřevinou těchto porostů.

Víte že

 … holub doupňák může mít najednou jen dvě mláďata? Stejně jako jiní holubi nebo hrdličky krmí zvláštní „tvarohovitou hmotou“, která se rodičům tvoří ve voleti. Množství potravy, kterou dokáží dva ptáci vyprodukovat, pro více mláďat prostě nestačí.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt