AOPK ČR >> Bučina pod Františkovou myslivnou
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Bučina pod Františkovou myslivnou

Předmět ochrany

Zbytek původního bukového pralesa s javorem na suťovitém terénu. Subasociace Aceri-Fagetum adenostyletosum.

Základní údaje

Rozloha 25,34 ha
Nadmořská výška 960 - 1180 m
Území je zvláště chráněno od 4. 6. 1955
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Bučina pod Františkovou myslivnou

Flóra

Předmětem ochrany v této rezervaci je zbytek původního bukového pralesovitého porostu s javorem a smrkem na suťovém terénu ve východní části údolí Divoké Desné.
Porosty klenových bučin jsou fytocenologicky řazeny do vzácné subasociacích, která se v Českých zemích vyskytuje rovněž rudimentárně pouze v Krkonoších. Porost vznikl po odtěžení před asi 200 lety samovolnou obnovou, zatímco v obvodu dnešní rezervace dne dožívá již druhá generace kulturních smrčin po původních pralesích. Porost v rezervaci se dnes nachází ve stadiu rozpadu, zmlazení klenu a buku je likvidováno přemnoženou zvěří.
V podrostu dominuje havéz česnáčková, ze vzácnějších druhů se vyskytují lýkovec jedovatý, lilie zlatohlávek, žebrovice různolistá a mléčivec alpský. Nepůvodní avšak velice dekorativní je početná populace hořce tolitového v okolí Františkovy myslivny.

Fauna

Díky přítomnosti starých doupných stromů je zde soustředěn výskyt holuba doupňáka, lejska bělokrkého, strakapouda velkého, střízlíka obecného a dalších. Kromě jelena evropského zde z hřebene sestupuje kamzík horský.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jeseníky

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt