AOPK ČR >> Pod Juráškou
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní památka Pod Juráškou

Pod Juráškou

Předmět ochrany

Slatinná louka s výskytem rosnatky okrouhlolisté

Základní údaje

Rozloha 0,85 ha
Nadmořská výška 508 - 517 m
Území je zvláště chráněno od 21. 1. 1952
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Pod Juráškou

Geologie

Protáhlé území ve středu pruhu istebňanských vrstev leží při jižním okraji Radhoštské hornatiny. Téměř rovina­tý povrch, který pokrývají těžké glejové pudy, se mírně sklání k západu a nese znaky plochých náplavových kuželů.

Flóra

Travinobylinná společenstva svazu Calthion. Součástí porostu je skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), blatouch bahenní (Caltha palustris), přeslička bahenní (Equisetum pa­lustre), štírovník bažinný (Lotus uliginosus), tužebník jilmo vý (Filipendula ulmaria), kohou­tek luční (Lychnis flos-cuculi), pchác potoční (Cirsium rivulare), p. zelinný (C. oleraceum), vrbina obecná (Lysimachia vul­garis), ostřice prosová (Carex panicea), o. obecná (C. nigra) a suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Roste tu zvlástě chráněný prstnatec listenatý (Dactylorhiza longebracteata), p. májový (D. majalis), kruštík bahenní (Epipactis pa­lustris) a mečík střechovitý (Gla­diolus imbricatus).

 

Fauna

Soustavněji by­li na lokalitě studováni pouze motýli, nejcennější jsou nálezy bažinných druhů z celedi trávničkovitých (Elachistidae), dále perleťovce kopřivového (Brenthis ino), hnědáska rozrazilové­ho (Melitaea diamina) a ohnivácka modrolemého (Lycaena hippothoe). Několika tůněk využívají k rozmnožování kuň­ka žlutobřichá (Bombina variegata) a colek horský (Triturus alpestris).

 

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt