AOPK ČR >> Pluhův bor
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Pluhův bor

Pluhův bor

Předmět ochrany

Ochrana typických hadcových společenstev ve Slavkovském lese.

Základní údaje

Rozloha 88,02 ha
Nadmořská výška 680 - 766 m
Území je zvláště chráněno od 17. 12. 1970
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Pluhův bor

Geologie

Národní přírodní rezervace se rozkládá na mírných až velmi strmých svazích významného hadcového vrchu. Geologické podloží se tak vyznačuje poměrně jednoduchou skladbou – v centrální a jihozápadní části vystupuje výrazná elevace tvořená právě hadcem (serpentinitem), okrajově jsou pak zastoupeny amfibolity. Hadce se vyznačují extrémně vysokými koncentracemi hořčíku, niklu a chromu a jen velmi nízkými obsahy vápníku, draslíku nebo fosforu. Zdejší půdy proto mají vysoký obsah těžkých kovů a naopak nedostatečný obsah živin a pro většinu běžných rostlin jsou proto toxické.

Flóra

Téměř celé území národní přírodní rezervace je pokryto lesními porosty. Na hřebeni a východní části svahu najdeme boreokontinentální bory na hadci, zbytek svahu pokrývá podmáčený smrkový boreokontinentální bor. Pozůstatkem někdejšího hospodářského ovlivnění je přítomnost vtroušeného modřínu. Ve skulinách skal nacházíme štěrbinovou vegetaci hadcových skal a drolin, což je stanoviště ochranářsky velmi významné. Nehostinné prostředí panující na hadcovém podkladu je důvodem výskytu specifické vegetace. Ta se dokáže s těmito podmínkami vyrovnat a navíc jí chybí konkurence jiných rostlin. Mělké půdy ve svazích jsou již od poslední doby ledové domovem světlých borů, na hlubších půdách na úpatí hřbetu převládají smrčiny s četnými prameništi a světlinami. Zde najdeme početnou populaci endemického rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium), který roste pouze na Mnichovských hadcích. Nesmíme opomenout další zástupce zdejší vzácné květeny jako je dvojice hadcových kapradin sleziník nepravý (Asplenium adulterinum) a sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium) osidlující skalní štěrbiny a sutě, svízel sudetský (Galium sudeticum), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), hvozdík lesní (Dianthus sylvaticus), brzy na jaře kvetoucí vřesovec pleťový (Erica carnea) nebo zimostrázek nízký (Polygala chamaebuxus).

Fauna

Lesní porosty na území NPR jsou hnízdištěm významných, zvláště chráněných druhů ptaků – pravidelně zde hnízdí sýc rousný (Aegolius funereus), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), krahujec obecný (Accipiter nisus) a lelek lesní (Caprimulgus europaeus). Ojediněle byl pozorován orel křiklavý (Aquilla pomarina), ovšem bez prokázaného hnízdění.

Víte že

...endemit je druh, který se vyskytuje pouze na jednom místě na celém světě? Botanikové na území České republiky akceptují zhruba 80 endemitů včetně rožce kuřičkolistého.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt