AOPK ČR >> Pleš
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Pleš

Pleš

Předmět ochrany

Ochrana přírodě blízkých společenstev horského bukového pralesa, suťové javořiny a svahové bučiny, typické pro Český les.

Základní údaje

Rozloha 27,57 ha
Nadmořská výška 725 - 862 m
Území je zvláště chráněno od 14. 11. 1931
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Pleš

Geologie

PR spadá do geomorfologické oblasti Českoleské podsoustavy, podcelku Čerchovský les, okrsku Nemanická vrchovina. Je složena převážně z migmatitických rul. Nalezneme zde rozsáhlé strukturně denudační hřbety s relikty zarovnaných povrchů a tvary vzniklými kryogenním zvětráváním.

Flóra

Převážnou část tvoří mozaika kyselých bučin a suťových javořin.

Na dřevo tlejících dřevin je vázána celá řada hub. Při posledním mykologické průzkumu jich bylo nalezeno přes 190 taxonů, včetně řady hub vyskytujících se v původních bučinách, rezavec uzlinatý, slizopórka nazelenalá, korálovec bukový, ostateček křehký a hlíva dřevní. Území je tvořeno převážně kyselými bučinami na suti. V bylinném patře roste typická květena těchto lesů jako rozrazil horský, čarovník alpský a plavuň pučivá s občasným výskytem vzácnějších druhů např. velmi pěkná a rozsáhlá populace áronu plamatého.

Fauna

V PR Pleš se díky přítomnost starých porostů vyskytují druhy vázané na stromové dutiny. Ze vzácnějších druhů ptáků se zde vyskytuje lejsek malý, holub doupňák nebo puštík obecný. V blízkosti rezervace je pravděpodobné hnízdění čápa černého. Charakteristickým druhem přirozených bučin je mlok skvrnitý.

Způsoby péče o území

Území PR je chráněno více než osmdesát let. Za tuto dlouhou dobu se do porostů na suťových svazích téměř vůbec hospodářsky nezasahuje. Celé území je po dohodě s vlastníkem ponecháno samovolnému vývoji a je součástí databanky přirozených lesů ČR. Určitým zásahem do části PR bylo vybudování vojenské věže, která stojí na vrcholu Velkého Zvonu od 70. letech 20. století.

Omezení pro návštěvníky

Území přírodní rezervace je volně přístupné. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí odumřelých stromů.

Víte že

… bylo toto místo oblíbeným turistickým cílem již počátkem 19. století? V té době sem jezdili majitelé panství Újezd u Svatého Kříže Kocové z Dobrše na lov. Na památku těchto výprav vznikly tzv. Kocovy kameny. Jedná se o soubor skalek s vytesanými nápisy.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt