AOPK ČR >> Planý vrch
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Planý vrch

Planý vrch

Předmět ochrany

Přirozený bor s význačnou květenou na hadcovém substrátu

Základní údaje

Rozloha 14,89 ha
Nadmořská výška 703 - 790 m
Území je zvláště chráněno od 7. 5. 1966
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Planý vrch

Geologie

Přírodní rezervace je součástí metabazitového komplexu, tvořeného převážně amfibolity a serpentinity. Geologický podklad zde tvoří metamorfovaná hornina serpentinit – hadec s četnými skalními výchozy. Hadec se zde těžil až do začátku 20. století. Nejvýznamnější skalní útvary dosahují výšky několika metrů, hadcové výchozy se nacházejí roztroušeně na velké části území.

Flóra

Většinu území přírodní rezervace pokrývají zachovalé přirozené hadcové bory s borovicí lesní (Pinus sylvestris). Z části je pak porost tvořen smrkem ztepilým (Picea abies), v menší míře je zastoupen i modřín opadavý (Larix decidua).

V bylinném patře dominuje nižší keříčková vegetace zastoupena druhy jako je vřesovec pleťový (Erica carnea), zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus), vřes obecný (Calluna vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), brusnice brusinka (V. vitis-idaea), a trávy – třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), metlička křivolaká (Avenella flexuosa) nebo kostřava ovčí (Festuca ovina). Bývalé lomy, odvaly a sekundární sutě spolu s hadcovými skalkami vytváří na Planém vrchu vhodná stanoviště pro výskyt hadcových druhů jako endemický rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium) a kapradinky sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium) a sleziník nepravý (Asplenium adulterinum). Zajímavostí je výskyt i dalších druhů sleziníků – sleziníku červeného (Asplenium trichomanes) a sleziníku severního (Asplenium septentrionale). 

Fauna

Co se týče živočichů, obratlovci (především ptáci) jsou zastoupeni běžnými druhy světlých lesů. Zajímavostí je opakované zjištění lelka lesního (Caprimulgus europaeus) a občasný výskyt výra velkého (Bubo bubo) v posledních letech, ovšem bez prokázaného hnízdění. 

Víte že

...serpentinity a jejich výchozy jsou součástí většího hadcového tělesa hřbetu Vlčku (Vlčí kámen 883 m n. m.), nazývaného též Vlčí hřbet? Zdejší serpentinit má černozelenou barvu s četnými žilkami azbestu.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt