AOPK ČR >> Písečný přesyp u Vlkova
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Písečný přesyp u Vlkova

Písečný přesyp u Vlkova

Předmět ochrany

Nejlépe zachovaná písečná duna

Základní údaje

Rozloha 0,88 ha
Nadmořská výška 411 - 416 m
Území je zvláště chráněno od 21. 5. 1954
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Písečný přesyp u Vlkova

Geologie

Svrchnokřídové sedimenty jsou překryty pleistocenními fluviální štěrky a písky a na povrchu eolickými sedimenty - vátými písky akumulovanými pravděpodobně v pozdním glaciálu. Ty tvoří typický vyvýšený přesyp. Délka severojižní osy přesypu je asi 80 m, osy západovýchodní asi 60 m. Přesyp byl akumulován větrem východního směru, jak dokazuje povlovný východní svah se sklonem přibližně 10o, západní svah přesypu směrem k řece je příkřejší a dosahuje 30o - 40o. Na volných místech přesypu je světle žlutý jemný pohyblivý písek, na němž vznikají při větším větru zřetelné čeřiny. Povrch vátého písku je na velké části území překryt tenkým horizontem silně vysychavých půd - kambizem arenická. Plochy čistého písku, na kterých je možno pozorovat recentní eolické procesy, jsou obnovovány technickými zásahy.

Brzy zjara kvete na extrémních stanovištích odkrytých písků kolenec jarní.Kolenec jarní, foto Ing. Josef Hlásek

Flóra

Pohyblivý písek pokrývá na původním stanovišti kyselých doubrav společenstvo pískomilných rostlin (Corynephorion canescentis). Brzy na jaře kvetou porosty kolence Morisonova (Spergula morisonii). Roste tu kostřava vláskovitá (Festusa filiformis) a k. drsnolistá (F. trachyphylla). Trsy v čistém písku tvoří paličkovec šedavý (Corynephorus canescens). V obvodových částech přesypu roste nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis), řeřicha ladní (Lepidium campestre), rosička lysá (Digitaria ischaemum), bělolist nejmenší (Filago minima), nepatrnec rolní (Aphanes arvensis), písečnatka nejmenší (Arnoseris minima) a radyk prutnatý (Chondrilla juncea). Směrem k řece je přesyp stabilizován skupinou dubů a mladým borovým lesíkem s vtroušenou břízou a osikou. V podrostu se ojedinělě vyskytují pichlavé keříky srstky obecné (Grossularia uvacrispa), která kdysi rostla na březích starého, dnes již zasypaného ramene Lužnice. Z hub je významný výskyt břichatkovité houby Pisolithus tinctorius.

Měcháč písečný roste převážně na písčitých půdách.Měcháč písečný, foto Ing. Josef Hlásek

Fauna

Na jaře jsou nápadné volné kolonie velké samotářské včely Andrena vaga, po nich písčitý povrch oživují různé druhy kutilek a hrabalek. Z rovnokřídlých žije šedavě zbarvená saranče modrokřídlá (Sphingonotus caerulans) a další druhy. Nenápadné jsou pískomilné druhy motýlů jako Agriphila poliella, Pediasia fascelinella nebo Scolia vestigialis. Zjištěn byl i výskyt teplomilné mouchy Trixoscelis marginella. V píscích probíhá vývoj larvy vzácného listokaza Anisoplila villosa, byl zde mimo jiné prokázán výskyt chrousta mlynaříka (Polyphylla fullo) a kovaříka (Cardiophorus asellus). Typickým druhem přesypů je i slíďák Arctosa perita. Vzhledem k malé rozloze se vyskytují běžné druhy obratlovců okolních biotopů.

Ještěrka obecná osidluje okraje přesypu, kde loví drobný hmyz. Ještěrka obecná, foto Ing. Josef Hlásek

Způsoby péče o území

V rámci řízené péče o rezervaci jsou odstraňovány nežádoucí nálety dřevin a invazní druhy rostlin.

Omezení pro návštěvníky

Rezervace není přístupná veřejnosti, přesto je určitým problémem poměrně silná návštěvnost na okolních pískových jezerech.

Víte že

vzhledem k výskytu vzácných druhů hub, pískomilné květeny a mnoha skupin bezobratlých se jedná o lokalitu evropského významu?

Území leží v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt