AOPK ČR >> Novodomské rašeliniště
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště

Novodomské rašeliniště

Předmět ochrany

Přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy rašelinných smrčin, rašelinných březin a vrchovišť s klečí a přirozená bezlesí tvořená především společenstvy otevřených vrchovišť, vrchovištních šlenků a lučních pramenišť bez tvorby pěnovců

Základní údaje

Rozloha 650,87 ha
Nadmořská výška 778 - 838 m
Území je zvláště chráněno od 18. 11. 1967
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Novodomské rašeliniště

Geologie

Území náleží do krušnohorské metamorfní oblasti krystalinika a je součástí kateřinsko-reizenhainské klenby. Oblast rašelinišť leží na mírně zvlněné náhorní plošině. Samotné rašeliniště vzniklo na kontaktech celistvých ortorul s jemnozrnnými muskovitickými až dvojslídnými silně zbřidličnatělými pararulami, kde vyvěraly prameny. Půdy v okolí rašeliniště jsou mělké až středně hluboké, písčitohlinité nebo hlinitopísčité, někdy jílovitě zakalené. Převládají podzolové lesní půdy, v podloží ložiska je rulová zvětralina. 

Flóra

Převážnou část území národní přírodní rezervace pokrývají přirozené lesní porosty. Jde zejména o společenstva vrchovišť s klečí (60 %), rašelinné smrčiny (30 %) a rašelinné březiny (asi 2 %). Zbývající část území tvoří vegetace přirozených bezlesí - otevřená vrchoviště, vrchovištní šlenky a luční prameniště.

Území hostí velmi vzácná a cenná rostlinná společenstva ohrožená sebemenším kolísáním vodního režimu. Roste zde celá řada silně ohrožených druhů jako je bříza trpasličí (Betula nana), ostřice mokřadní (Carex limosa), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), šicha černá (Empetrum nigrum) a zdrojovka potoční (Montia hallii). Z ohrožených druhů můžeme jmenovat např. klikvu bahenní (Oxycoccus palustris), koprník štětinolistý (Meum athamanticum), kyhanku sivolistou (Andromeda polifolia), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), nebo rojovník bahenní (Ledum palustre).

Fauna

Na území NPR hnízdí mnoho druhů ptáků, z nejvýznamnějších jsou to silně ohrožená bekasina otavní (Gallinago gallinago), krahujec obecný (Accipiter nasus), skřivan lesní (Lullula arborea), sýc rousný (Aegolius funereus), tetřívek obecný (Tetrau tetrix) a další. Z plazů se zde můžeme setkat s kriticky ohroženou zmiji obecnou (Vipera berus) nebo silně ohroženou ještěrkou živorodou (Lacerta vivipara). Žijí zde i silně ohrožení obojživelníci - čolek horský (Triturus alpestris) nebo čolek obecný (Triturus vulgaris). V blízkosti vodních ploch byla zaznamenána řada druhů netopýrů, např. netopýr vodní (Myotis daubentonii), n. severní (Eptesicus nilssonii), n. rezavý (Nyctalus noctula), n. pestrý (Vespertilio murinus) a kriticky ohrožený netopýr černý (Barbastella barbastellus).

Víte že

...v okrajových částech rašeliniště se před více než 80 lety ručně těžila rašelina, tzv. borkováním? Část plochy národní přírodní rezervace byla proto v té době odlesněna a odvodněna. Dnes jsou tyto stopy v krajině již těžko nalezitelné, bez významného negativního vlivu.

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt