AOPK ČR >> Na skalách
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Na skalách

Na skalách

Předmět ochrany

Ochrana přirozených porostů a květeny.

Základní údaje

Rozloha 24,04 ha
Nadmořská výška 674 - 746 m
Území je zvláště chráněno od 13. 1. 1966
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Na skalách

Geologie

Většinu plochy tvoří prekambrické silicity (buližníky), které místy vytvářejí skalnatý hřeben se sutěmi a obnaženými skalkami. Jednoduché geomorfologické a geologické stavbě odpovídají i střídmé půdní poměry. Patrné jsou pozůstatky po těžbě železné rudy probíhající od 18. století do poloviny 19. století.

Flóra

Na území se vyskytují acidofilní bučiny s chudým podrostem, např. třtinou rákosovitou, šťavelem kyselým a brusnicí borůvkou. V otevřené suti, která tvoří kamenné proudy, se vyskytují skupiny zakrslým dřevin s pokroucenými kmeny, např. buk lesní, smrk ztepilý a jeřáb ptačí. Bohatě jsou pak zastoupena společenstva mechorostů a lišejníků, vyskytuje se zde i diagnostický druh suťových lesů bukovník kapraďovitý. V části rezervace jsou smrčiny s mohutnými buky a jejich torzy. Na buližníkových skalách rostou řídké smrkové porosty s břízou.

Fauna

Navzdory chudému stanovišti jsou zde četné kolonie mravenců, kteří si staví z jehličí a větviček vysoké osamělé kupy. Z obratlovců zde žije např. mlok skvrnitý s typicky černě zbarveným tělem se žlutými skvrnami nebo pruhy.

Způsoby péče o území

Pro zlepšení druhové, strukturní a věkové diverzity porostů je žádoucí podporovat přirozenou obnovu a zmlazení listnáčů. Společně se zvýšením zastoupení jedle je tak cílem postupná přeměna smrkových monokultur na druhově přirozenější porosty, které by bylo možné výhledově ponechat samovolnému vývoji.

Omezení pro návštěvníky

Jedná se o lesní přírodní rezervaci, kde není v současné době pohyb návštěvníků omezen, vzhledem k terénu a nepřítomnosti značených tras či zpevněných cest se však i v současné době rekreační využití lokality omezuje na méně intenzivní pěší turistiku.

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt