AOPK ČR >> Míšovské buky
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Míšovské buky

Míšovské buky

Předmět ochrany

Ochrana zbytku jedlové bučiny v Brdech.

Základní údaje

Rozloha 5,05 ha
Nadmořská výška 715 - 735 m
Území je zvláště chráněno od 15. 1. 1991
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Míšovské buky

Geologie

Horninový podklad území této přírodní památky tvoří břidlice, droby a metabazalty (spility) svrchního proterozoika, překryté svahovými sedimenty kamenito-hlinitých sutí a jílovitých hlín.

Flóra

Do dnešní doby se zachoval malý fragment druhově chudé smrkové bučiny s dožívajícími starými buky, z nichž některé dosahují stáří až 250 let. Nachází se zde největší jedle bělokorá v polesí, jejíž kmen místy měří 365 cm v obvodu. V chudém podrostu dominují kapradiny kapraď samec a papratka samičí. Hojné jsou třtina chloupkatá, metlička křivolaká a borůvka černá. Na odumírajících stromech parazituje mnoho chorošů. Z lišejníků zde roste např. ohrožená pukléřka islandská.

Fauna

Z četných lesních druhů zde byli pozorováni např. kulíšek nejmenší, sýc rousný a ořešník kropenatý, typický obyvatel jehličnatých lesů zejména vyšších poloh. Z brouků zde žije např. podhorský střevlík.

Způsoby péče o území

Od roku 1995 se podnikají kroky na záchranu původního genofondu buku a jedle. Některé exempláře buku a jedle dosahují obrovských rozměrů. V současnosti pod vlivem okolních smrkových porostů převládají smrky. Cílem je tak zvýšení druhové, prostorové a věkové diverzity porostů a dřeva ponechaného k zetlení, oproti snížení podílu smrku a spárkaté zvěře, která má negativní vliv na přirozené zmlazení.

Omezení pro návštěvníky

Jedná se o lesní přírodní rezervaci, kde není v současné době pohyb návštěvníků omezen, vzhledem k rozloze, terénu a nepřítomnosti značených tras přímo v území (zelená turistická trasa prochází v blízkosti rezervace) či zpevněných cest se však i v současné době rekreační využití lokality omezuje na méně intenzivní pěší turistiku.

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt