AOPK ČR >> Medník
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Národní přírodní památka Medník

Medník

Předmět ochrany

Přirozené lesní porosty tvořené společenstvy dubohabřin, květnatých bučin, suťových lesů a společenstvy lesních lemů a štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin; populace kriticky ohroženého druhu rostliny kandíku psího zubu, včetně jeho biotopu

Základní údaje

Rozloha 37,86 ha
Nadmořská výška 230 - 416 m
Území je zvláště chráněno od 31. 12. 1933
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Medník

Geologie

Území je tvořeno zbřidličnatělými vyvřelými horninami jílovského pásma se čtvrtohorními překryvy. Ve starých hornických jamách je na dvou místech odkryta křemenná žíla. Nad zbytkem terasy Ve Vokloni byla zjištěna malá závěj sprašové hlíny. Čtvrtohorní zvětraliny a překryvy mají různou zrnitost od písčité hlíny s velkým podílem hrubšího skeletu až po otevřené hrubé ostrohranné kamenité sutě.

Na zvětralinách hornin jílovského pásma jsou mělké, různě vyvinuté půdy. Na zahliněných svazích převládají středně bohaté hnědé lesní půdy. V území nalezneme četné pozůstatky starých povrchových dobývacích hornických prací.

Flóra

V NPP Medník najdeme habrové doubravy a bučiny s výskytem kriticky ohroženého kandíku psího zubu (Erythronium dens-canis), který na Medníku dosahuje severní hranice svého areálu a zároveň je to jeho jediná lokalita v Čechách (v otázce původnosti lokality se odborné názory různí). Kandík je zde chráněn již od roku 1933 a nejpočetnější je v místech věkovité květnaté bučiny.

Z dalších druhů zmíníme ostřici chlupatou, která kandík doprovází i na slovenské lokalitě, zajímavý je výskyt klokoče zpeřeného a tisu červeného. V listnatých porostech na severních svazích se vyskytuje lilie zlatohlavá.

Fauna

Žije zde poměrně silná populace mloka skvrnitého (Salamandra salamndra), hojně se vyskytují hájové a lesní druhy ptáků i pestré lesní společenstvo měkkýšů s přítomností některých chladnomilných a horských druhů. Z brouků stojí za zmínku výskyt roháče obecného (Lucanus cervus), tesaříka piluny (Prionus coriarius) či velmi vzácného nosatce druhu Kyklioacalles aubei.

Způsoby péče o území

Lesní hospodářství směřuje k zachování reprezentativních porostů dubohabřin a květnatých bučin, věkovitá bučina v centrální části NPP je bez hospodářských zásahů. Do porostů s pozměněnou skladbou jsou postupně vnášeny dřeviny přirozené druhové skladby (podsadby buku a jedle).

Omezení pro návštěvníky

Územím vede naučná stezka, kterou v roce 2009 obnovili pracovníci a dobrovolníci z Centra ekologické výchovy Zvoneček ve Vraném nad Vltavou. Naučná stezka Medník je obohacena o herní prvky a odpočívadlo na vyhlídce pod Malým Medníkem.

V NPP Medník je doporučen pohyb jen po vyznačených cestách, aby se rostliny kandíku a rozvíjející se mladé dřeviny chránily před poškozením.

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt