AOPK ČR >> Mazácký Grúnik
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Mazácký Grúnik

Mazácký Grúnik

Předmět ochrany

Fragmenty ekosystému přirozeného karpatského lesa jedlobukového a smrkobukového lesního vegetačního stupně s bohatou diverzitou rostlinných i živočišných druhů na geomorfologicky členitém úbočí Lysé hory a Čupelu v Moravskoslezských Beskydech. Posláním rezervace je rovněž umožnit přirozené procesy v lesním prostředí.

Základní údaje

Rozloha 95,16 ha
Nadmořská výška 540 - 940 m
Území je zvláště chráněno od 1. 1. 1955
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Mazácký Grúnik

Geologie

Rezervace leží na severním sva­hu hřbítku Kobylonka-Čupel (943,1 m n. m.). Tato oblast patří k centru vývoje vlastních godulských vrstev. Strmé svahy jsou rozbrázděny roklemi a str­žemi levostranných zdrojnic po­toka Mazák. Ty jsou vyplněny hrubým balvanitým materiá­lem, místy vznikají sutové prou­dy. Pod vrcholem vystupují na povrch čela godulských vrstev. Povrch svahu je pokryt balvanitým materiálem, místy jsou vyvi­nuta kamenná more. Kambizemě přecházejí v půdy podzolové.

 

Flóra

Nejhojnější dřevinou v nižších a středních polohách je buk lesní (Fagus sylvatica), který je doprovázen vtroušeným smrkem ztepilým (Picea abies), jedlí bělokorou (Abies alba) a javorem klenem (Acer pseudoplatanus). Na vlh­čích místech roste jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Vzácným druhem stromového patra je jilm horský (Ulmus glabra). Na slo­žení druhově bohatého bylinného patra se podílejí napfi. netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tan- gere), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), k. žláz- natá (D. glandulosa), k. devítilistá (D. enneaphyllos), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), sví­zel vonný (Galium odoratum), bazanka vytrvalá (Mercurialis perennis), pitulník horský (Galeobdolon montanum), kopytník evropský (Asarum europaeum), violka lesní (Viola reichenbachiana), ostřice lesní (Carex sylvatica). Významným druhem třtinových smréin v hor­ních partiích území je třtina chloupkatá (Calamagrostis vil- losa), která místy vytváří hus­té porosty. Maloplošně jsou vy­vinuta společenstva suťového a roklinového lesa svazu Tilio-Acerion. V podrostu lze najít např. samorostlík klasnatý (Actaea spicata), měsíčnici vytrva­lou (Lunaria rediviva), udatnu lesní (Aruncus vulgaris), pryskyřník platanolistý (Ranuncu­lus platanifolius), zluťuchu orlíčkolistou (Thalictrum aquilegifolium), prvosenku vyšší (Primula elatior), kozlík trojený (Valeriana tripteris) a mnoho kapradin, napfi. žebrovici růz- nolistou (Blechnum spicant), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), kapraď rozloženou (Dryopteris dilatata), kapraď osténkatou (Dryopteris car- thusiana), papratku samici (Athyrium filix-femina), kap­radinu laločnatou (Polysti- chum aculeatum), bukovinec osladičovitý (Phegopteris con- nectilis) a bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopte­ris). Skalní výchozy osídluje osladič obecný(Polypodium vul­gare), v CHKO nepříliš hojný. Rezervace hostí typickou mykof- lóru přirozeného horského smí­šeného lesa. Roste tady holubin­ka lepkavá (Russula viscida), druh zařazený do Cervené kni­hy SR a CR, z dalších zajíma­vějších druhů napfi. korálovec jedlový (Hericium flagellum).

 

 

 

Fauna

Pro svou obtížnou přístupnost, povrchovou členitost a zachovalostpřírodního prostře­dí je rezervace součástí teritoria rysa ostrovida (Lynx lynx), jehož stopy tady bývají pravidelně pozorovány. Staré porosty jsou domovem ptáků hnízdících v dutinách, napříkladžluny ze­lené (Picus viridis), ž. šedé (P canus), strakapouda velkého (Dendrocopos major), s. malé­ho (D. minor), s. bělohřbetého (D. leucotos) a datla černého (Dryocopus martius), puštíka obecného (Strix aluco) a celé řa­dy pěvců. Drobné tůňky podél vodních toků a v prameništích umožňují rozmnožování mloka skvrnitého (Salamandra sala­mandra) a skokana hnědého (Rana temporaria). Úkryty me­zi kameny sutí vyhledává slepýš křehký (Anguis fragilis)

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt