AOPK ČR >> Draplavý
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Draplavý

Draplavý

Předmět ochrany

Dochovaný zbytek přirozeného jedlobukového lesa podél strže horského potoka v západní části masivu Gruně s bohatou druhovou diverzitou rostlinných i živočišných druhů. Posláním rezervace je rovněž umožnit přirozené procesy v lesním prostředí.

Základní údaje

Rozloha 20,88 ha
Nadmořská výška 600 - 785 m
Území je zvláště chráněno od 20. 9. 2004
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Draplavý

Geologie

Území je situováno v litologicky velmi pestré týlové oblasti slezského příkrovu s dominantním zastoupením málo odolných hornin drobně rytmického flyše svrchního oddílu godulského souvrství (stáří spodní senon-turon) a litologicky proměnlivého istebňanského souvrství (paleocén-svrchní senon). Díky své geologické stavbě náleží do erozně nejohroženější oblasti Moravskoslezských Beskyd. Půdním typem je kambizem typická, varieta silně kyselá z flyšových břidlic slabě karbonátových až silně karbonátových, která v menší části přechází v podzol kambizemní.

Flóra

Poměrně velkou část rezervace zaujímají druhotné kulturní smrkové lesy se smrkem ztepilým (Picea abies). Pouze na prudkých svazích zůstal zachován zbytek přirozeného pralesovitého porostu, stromové patro tvoří bučina s příměsí jedle bělokoré (Abies alba), javoru klenu (Acer pseudoplatabus), vtroušeně se vyskytují doprovodné dřeviny jako jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Keřové patro je slabě vyvinuto a tvoří jej zmlazující buk lesní a bez červený (Sambucus racemosa).  

Z botanického hlediska je zajímavá především břehová a prameništní vegetace. Byla zde zaznamenána značná druhová diverzita hygrofilních druhů výtrusných rostlin, z mechorostů, např. vlahovka prameništní (Philonotis fontana), prutník hvězdovitý (Bryum pseudotriquetrum), bezžilka mastná (Aneura pinguis), z kapraďorostů se vyskytují papratka samičí (Athyrium filix-femina), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), kapraď samec (Dryopteris filix-mas) a bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris).

V bylinném patře se také uplatňují typické druhy květnatých bučin jako svízel vonný (Galium odoratum), pitulník horský (Lamium montanum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), čarovník alpský (Circaea alpina), ostřice lesní (Carex sylvatica), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), starček Fuchsův (Senecio ovatus), žindava evropská (Sanicula europaea) a druhy acidofilních bučin, např. bika hajní (Luzula luzuloides), lipnice hajní (Poa nemoralis), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), jestřábník zední (Hieracium murorum), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea) a věsenka nachová (Prenanthes purpurea). Z dalších význačných druhů se vyskytují měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), violka dvoukvětá (Viola biflora) a nápadná udatna lesní (Aruncus vulgaris). Zajímavé je také společenstvo vlhkomilných cévnatých rostlin třídy Montio-Cardaminetea. Na vlhčích místech roste např. devětsil bílý (Petasites albus), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium) a krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa). Vzácnější druhy hub jsou vázány na tlející dřevo, např. ohrožený kotrč Němcův (Sprassis nemecii).

Fauna

Na území rezervace byly doposud provedeny podrobnější zoologické průzkumy některých skupin bezobratlých a ptáků. Z hydrobiologického hlediska je v zájmu ochrany přírody uchování současné skladby společenstva bentických organismů. Z malakozoologického pohledu jsou hlavním předmětem ochrany druhově bohatá a nenarušená epigeická společenstva podsvahových pramenišť, náplavových sutin a bočních svahů porostlých bujnou nitrofilní vegetací v kombinaci se starými jasany. Byla zde zjištěna druhově bohatá společenstva zahrnující mnoho citlivých a ohrožených druhů, např. ohroženého drobného plže skelničku karpatskou (Vitrea transsylvanica) a zranitelnou řasnatku nadmutou (Macrogastra tumida). Z obojživelníků je zastoupen mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) a skokan hnědý (Rana temporaria).

Z ornitologického hlediska je území významné jako hnízdiště vzácných druhů ptáků. Jedná se o silně ohroženého lejska malého (Ficedula parva) a dva druhy silně ohrožené a zároveň tzv. kritériové druhy pro Významné ptačí území SPA Beskydy: čápa černého (Ciconia nigra) a holuba doupňáka (Columba oenas). Celkově bylo na území zaznamenáno 28 druhů ptáků. Typickými druhy savců jsou veverka obecná (Sciurus vulgaris), kuna lesní (Martes martes), liška obecná (Vulpes vulpes) a srnec obecný (Capreolus capreolus). Území je součástí areálu rysa ostrovida (Lynx lynx).

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt