AOPK ČR >> Žižkův vrch
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Žižkův vrch

Žižkův vrch

Předmět ochrany

Lesní porost s vysokým podílem buku a příměsí klenu i dalších listnáčů, který odpovídá svým druhovým složením, strukturou dřevinného porostu i porostem v dobře vyvinutém bylinném patře kyčelnicové a bikové bučině as. Dentarium eneaphylli Fagetum a Luzulo Fagetum a na suťovém svahu bažankové jasanině as. Mercuriali Fraxinetum, takže představuje zachovanou ukázku lesních porostů blížících se složením původním porostům dotčené oblasti.

Základní údaje

Rozloha 11,27 ha
Nadmořská výška 655 - 749 m
Území je zvláště chráněno od 31. 3. 2004
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Žižkův vrch

Geologie

Geologický podklad území tvoří především amfibolity. Územím prochází také geologická naučná stezka.

Flóra

Celé území přírodní rezervace je pokryto lesním porostem se starými, místy velmi mohutnými stromy. Lesy na svazích Žižkova vrchu jsou typickou ukázkou, jak vypadala většina lesů v okolí Mariánských Lázních před příchodem člověka a lesnickým hospodařením. Převládaly zde buky lesní s menší příměsí jedle a smrku, na kamenitých svazích pak převažovaly javory (především klen), lípy a jasany.

Amfibolitové podloží bohatší na živiny umožňuje rozvoj bohatšího bylinného patra s typickými druhy květnatých bučin jako je kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos) a cibulkonosná (D. bulbifera), svízel vonný (Galium odoratum), dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia) nebo vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia). V keřovém patře najdeme např. zimolez černý (Lonicera nigra).

Fauna

Staré bukové porosty jsou domovem řady vzácných druhů živočichů – zejména ptáků hnízdících v dutinách jako je lejsek malý (Ficedula parva) nebo holub doupňák (Columba oenas), motýlů, např. bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla) či řady druhů měkkýšů (závornatka černavá, blyštivka skleněná, plzák alpský).

Víte že

jedle bělokorá tvořila před začátkem využívání lesů člověkem 18 % našich lesů a v průběhu posledních staletí téměř vymizela? V současnosti se ji lesníci spolu s ochranáři snaží do našich lesů navrátit.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt