AOPK ČR >> Velký Hornek
AOPK ČR - RP Jižní Morava Seznam lokalit

Přírodní rezervace Velký Hornek

Předmět ochrany

Ochrana stepních a lesostepních lokalit a fragmentů šípákových doubrav, které jsou v některých případech nejsevernější lokalitou výskytu některých zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Základní údaje

Rozloha 27,86 ha
Nadmořská výška 275 - 427 m
Území je zvláště chráněno od 31. 12. 2003
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Morava
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Velký Hornek

Geologie

K velkému druhovému bohatství v rezervaci přispívá mimo jiné geologické podloží tvořené deskovitými, dobře odlučnými svrchnodevonskými biodetritickými hádsko-říčskými vápenci líšeňského souvrství. Část rezervace tvoří prudké svahy údolí Říčky často s výchozy těchto vápenců, které zde byly v minulosti těženy, což dokazují některé zbytky drobných lůmků. V horní části území se nachází náhorní krasová plošina.

 

Flóra

Suché trávníky, skalní vegetace a bylinné teplomilné lemy patří mezi typy vegetace, jež jsou soustředěny především na plochy na hraně údolí Říčky, skalnatý hřbítek v JZ části rezervace a na několik bezlesých enkláv v JZ orientovaném svahu. Na hlubším půdním profilu se zde vyvíjí teplomilné trávníky ze svazu Bromion. Na mělkých půdách v místě skalnatých výchozů pak vegetace ze svazu Festucion valesiacae a na nejexponovanějších místech vegetace svazu Alysso alyssoidis-Sedion albi. Právě na tyto bezlesé plochy je vázána většina ohrožených a chráněných druhů rostlin, které se v území vyskytují. Patří mezi ně zejména hlaváček jarní (Adonis vernalis), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), kosatec pestrý (Iris variegata), kosatec nízký (Iris pumila), růže galská (Rosa gallica), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), zvonek klubkatý (Campanula glomerata). Rozvolněné teplomilné doubravy a fragmenty šipákových doubrav se vyskytují pouze maloplošně na nejexponovanějších lesních stanovištích v mozaikách s jinými typy vegetace. V podrostu se vyskytuje řada teplomilných druhů lemových společenstev a křovin, např. dřín jarní (Cornus mas), dříšťál obecný (Berberis vulgaris), jeřáb břek (Sorbus torminalis), kamejka modronachová (Buglossoides purpurocoeruleum), třemdava bílá (Dictamnus albus), plamének přímý (Clematis recta) či pryšec mnohobarvý (Euphorbia polychroma). Porosty údolních olšin asociace Stellario-Alnetum se vyskytují v ploché údolní nivě Říčky, která si zde zachovala přirozený charakter koryta. Z dřevin dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa) spolu s příměsí jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus). V podrostu se vzácně vyskytuje sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) a přeslička zimní (Equisetum hyemale). Dubohabřiny představují nejrozšířenější typ vegetace v území. Díky jeho geografické poloze se zde setkáváme s karpatskými, panonskými i hercynskými prvky, přičemž převaha jednotlivých prvků závisí spíše na mikroklimatických podmínkách konkrétních stanovišť. V podrostu se setkáváme s řadou vzácných a ohrožených druhů jako medovník meduňkolistý (Melittis melisophyllum), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), o. dlouholistá (C. longifolia) či plicník měkký (Pulmonaria mollis). Společenstva suťových lesů se vyskytují v nejprudších partiích JV orientovaného svahu údolí Říčky a na skeletnaté půdě v dolních partiích svahů. Z typických druhů suťových lesů se vyskytují kyčelnice devítilistá (Dentaria eneaphyllos), oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum), prvosenka vyšší (Primula elatior), samorostlík klasnatý (Actaea spicata). V keřovém patře je zasoupen klokoč zpeřený (Staphyllea pinnata), který vzácně vystupuje i na náhorní plošinu.

Fauna

Z významných druhů bezobratlých se tu vyskytuje nesytka jednopásá (Chamaesphecia

euceraeformis), která se v ČR vyskytuje pouze na jihu Moravského krasu, dále např. kriticky ohrožený motýl jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), ohrožený roháč obecný (Lucanus cervus) či plž lačník stepní (známý v ČR jen z několika lokalit v nejteplejších oblastech). Z ptáků je možné na Velkém Horneku zastihnout datla černého (Dryocopus martius), strakapouda velkého (Dendrocopos major) a s. prostředního (Dendrocopus medius), žlunu zelenou (Picus viridis), z dravců jestřába lesního (Accipiter gentilis), káně lesní (Buteo buteo) a krahujce obecného (Accipiter nisus). Z pěvců potkáme brhlíka lesního (Sitta europaea), drozda zpěvného (Turdus philomelos), mlynaříka dlouhoocasého (Aegilathos caudatus), střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes), sýkoru uhelníčka (Parus ater), sýkoru modřinku (Parus coeruleus), sýkoru parukářku (Parus cristatus), sýkoru koňadru (Parus major) aj. Z dalších obratlovců jsou významné chráněné druhy ještěrka zelená (Lacerta viridis), j. obecná (L. agilis), užovka obojková (Natrix natrix), u. hladká (Coronella austriaca) a rosnička zelená (Hyla arborea). Skály a skalní ostrožny jsou často osídlovány kunou skalní (Martes foina). Z ryb je nejhojnější pstruh potoční (Salmo trutta m. fario) a je pravděpodobný i výskyt vranky obecné (Cottus gobio), která je uváděna v Říčce v blízkém okolí rezervace. Nejpozoruhodnějším druhem motýlů zastíněných skal je můra žlutavka Zellerova (Zanclognatha zelleralis) známá v ČR jen z několika míst, charakteristický je také modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion). Pro slunné sutě je typický výskyt některých plžů jako řasnatka lesní (Macrogastra plicatula), zemoun skalní (Aegopis verticillus), skalnice lepá (Faustina faustina). Charakteristickými druhy motýlů teplých křovinatých stanovišť jsou pupenovka Tetanocentria ochraceella, obaleč Pammene ignorata, nesytka bodalková (Synanthedon stomoxiformis), píďalka šerokřídlec trnkový (Odontognophos dumetata) a otakárek ovocný (Iphiclides podalirius).

Způsoby péče o území

Z významných druhů bezobratlých se tu vyskytuje nesytka jednopásá (Chamaesphecia

euceraeformis), která se v ČR vyskytuje pouze na jihu Moravského krasu, dále např. kriticky ohrožený motýl jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), ohrožený roháč obecný (Lucanus cervus) či plž lačník stepní (známý v ČR jen z několika lokalit v nejteplejších oblastech). Z ptáků je možné na Velkém Horneku zastihnout datla černého (Dryocopus martius), strakapouda velkého (Dendrocopos major) a s. prostředního (Dendrocopus medius), žlunu zelenou (Picus viridis), z dravců jestřába lesního (Accipiter gentilis), káně lesní (Buteo buteo) a krahujce obecného (Accipiter nisus). Z pěvců potkáme brhlíka lesního (Sitta europaea), drozda zpěvného (Turdus philomelos), mlynaříka dlouhoocasého (Aegilathos caudatus), střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes), sýkoru uhelníčka (Parus ater), sýkoru modřinku (Parus coeruleus), sýkoru parukářku (Parus cristatus), sýkoru koňadru (Parus major) aj. Z dalších obratlovců jsou významné chráněné druhy ještěrka zelená (Lacerta viridis), j. obecná (L. agilis), užovka obojková (Natrix natrix), u. hladká (Coronella austriaca) a rosnička zelená (Hyla arborea). Skály a skalní ostrožny jsou často osídlovány kunou skalní (Martes foina). Z ryb je nejhojnější pstruh potoční (Salmo trutta m. fario) a je pravděpodobný i výskyt vranky obecné (Cottus gobio), která je uváděna v Říčce v blízkém okolí rezervace. Nejpozoruhodnějším druhem motýlů zastíněných skal je můra žlutavka Zellerova (Zanclognatha zelleralis) známá v ČR jen z několika míst, charakteristický je také modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion). Pro slunné sutě je typický výskyt některých plžů jako řasnatka lesní (Macrogastra plicatula), zemoun skalní (Aegopis verticillus), skalnice lepá (Faustina faustina). Charakteristickými druhy motýlů teplých křovinatých stanovišť jsou pupenovka Tetanocentria ochraceella, obaleč Pammene ignorata, nesytka bodalková (Synanthedon stomoxiformis), píďalka šerokřídlec trnkový (Odontognophos dumetata) a otakárek ovocný (Iphiclides podalirius).

Území leží v chráněné krajinné oblasti Moravský kras

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt