AOPK ČR >> U Slatinného potoka
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní rezervace U Slatinného potoka

Předmět ochrany

Mokřadní ekosystémy podél pramenného úseku Slatinného potoka, v nichž se vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, zejména: zábělník bahenní, kropenáč vytrvalý, prstnatec májový, vachta trojlistá, tolije bahenní, škarda měkká čertkusolistá, kozlík dvoudomý, bertrám obecný, violka bahenní; ropucha obecná, čolek horský, čolek obecný, zmije obecná, chřástal polní, bekasina otavní.

Základní údaje

Rozloha 5,36 ha
Nadmořská výška 711 - 737 m
Území je zvláště chráněno od 10. 8. 2002
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
U Slatinného potoka

Geologie

Geologický podklad je tvořen horninami desenské klenby (převážně fylitické břidlice), z půdních typů převládají organozemě.

Flóra

Na území přírodní rezervace roste např. zábělník bahenní (Potentilla palustris), kropenáč vytrvalý (Swertia perennis), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), tolije bahenní (Parnassia palustris), škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. hieracioides), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), bertrám obecný (Achillea ptarmica), violka bahenní (Viola palustris).

Fauna

Z živočichů se v území vyskytuje např. ropucha obecná (Bufo bufo), čolek horský (Triturus alpestris), zmije obecná (Vipera berus) nebo chřástal polní (Crex crex).

Způsoby péče o území

Louka je stejně jako je tomu v případě ostatních obdobných rezervací každoročně ručně kosena se snahou udržet druhovou rozmanitost a vytěsnit rákos, který by jinak celou plochu pravděpodobně během několika let zarostl a vzácné druhy by rychle vymizely.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jeseníky

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt