AOPK ČR >> Pístovská louka
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Přírodní památka Pístovská louka

Pístovská louka

Předmět ochrany

Zachovalé květnaté louky s výskytem ohrožených rostlinných společenstev především sv. Violion caninae (as. Hyperico-Polygalaetum), Arrhenatorion a Calthion palustre s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin v kategorii silně ohrožený a ohrožený: vratička měsíční, vstavač obecný, prstnatec májový, vemeník dvoulistý a upolín obecný.

Základní údaje

Rozloha 2,26 ha
Nadmořská výška 585 - 620 m
Území je zvláště chráněno od 21. 1. 2003
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Pístovská louka

Geologie

Geologický podklad tvoří amfibolity mariánskolázeňského metabazitového komplexu. Půdní pokryv tvoří především kyselá kambizem typická, kambizem rankerová a pseudoglejová v periodicky zamořených částech pseudoglej kambický.

Flóra

Převážnou část plochy přírodní památky pokrývají ovsíkové louky (svaz Arrhenatherion) průměrné kvality, které v jižní polovině území přecházejí do vlhčích typů luk (podsvaz Calthenion) nebo naopak do sušších typů (svaz Violion caninae). Smilkové trávníky svazu Violion caninae pokrývají téměř celou horní část jižní poloviny území (nad mezí) a představují nejhodnotnější část. V níže položených částech lokality se vyskytují vlhčí typy luk. Prolínají se zde prvky střídavě vlhkých luk s prvky luk pcháčových (svaz Molinion a svaz Calthion, podsvaz Calthenion). Okraje lokality lemuje vegetace mezofilních křovin s dominancí trnky obecné (Prunus spinosa) a růže šípkové (Rosa canina).

Zdejší zachovalé květnaté louky jsou významné výskytem řady zvláště chráněných druhů rostlin, zvláště pak větším počtem druhů z čeledi orchidejovitých. Na vlhčích částech lokality v květnu hojně rozkvétá prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Na rozhraní louky a lesa lze v červnu spatřit kvetoucí bradáček vejčitý (Listera ovata) a kruštík širolistý (Epipactis helleborine). Největší vzácností je však sporadický výskyt vstavače kukačky (Anacamptis morio) a vemeníčku zeleného (Coeloglossum viride), rostoucích v nejsušších částech chráněného území. Z dalších významných druhů jmenujme nenápadnou vratičku měsíční (Botrychium lunaria) nebo upolín nejvyšší (Trollius altissimus).

Silně negativním jevem v západní části území je invaze vlčího bobu mnoholistého (Lupinus polyphyllus).

Způsoby péče o území

Zachování druhové pestrosti zdejších luk je podmíněno pravidelným, tradičně orientovaným hospodařením – kosením a pastvou ovcí. Od roku 1995 zde probíhá pravidelná seč lehkou mechanizací a od roku 2009 je navíc aplikována také podzimní lehká pastva ovcí. Pravidelnou sečí se daří udržovat luční fenomén v uspokojivém stavu a omezuje se také rozšiřování vlčího bobu. V nedalekém okolí je zaznamenán výskyt další invazní rostliny – bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum). V případě jeho proniknutí na území přírodní památky bude nutné provést likvidační opatření.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt