AOPK ČR >> Dlouhý vrch
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Dlouhý vrch

Dlouhý vrch

Předmět ochrany

Společenstva suťového lesa (lipová javořina, kyselá a květnatá bučina) s typickými druhy rostlin v podrostu.

Základní údaje

Rozloha 21,07 ha
Nadmořská výška 560 - 661 m
Území je zvláště chráněno od 13. 12. 2002
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Dlouhý vrch

Geologie

PR spadá do geomorfologické oblasti Českoleské podsoustavy, podcelku Čerchovský les okrsku Nemanická vrchovina. Geologický podklad tvoří rula, která na některých místech vystupuje na povrch a vytváří hřebenové skalky a balvany, rozpadající se v sutě.

Flóra

Na příkrých kamenitých svazích se vyvinuly suťové lesy. Stromové patro tvoří směs buků, javorů, jasanů a jilmů. Ve svazích s mělčí a suťovitou půdou dominuje javor klen, který opadem listí zásobuje půdu dusíkem. V bylinném patře proto převažují druhy vázané na vyšší obsah živin, např. kakost smrdutý, kopřiva dvoudomá a hluchavka skvrnitá. Dále sem pronikají charakteristické druhy okolních bučin jako bažanka vytrvalá, samorostlík klasnatý nebo pižmovka mošusová.

 Na hřebenu rostou více buky, které díky svým konkurenčním schopnostem a mírně kyselému opadu listí potlačují ostatní druhy dřevin. Na několika místech se nacházejí prameniště s mokrýšem vstřícnolistým a lipnicí oddálenou.

Fauna

Ve skalkách, které jsou dominantou rezervace, hnízdí naše největší sova výr velký. Rozpadající se kmeny obývá více než 40 druhů brouků. Nejpočetnější čeledí jsou s 28 druhy střevlíkovití.

Způsoby péče o území

Suťový les, který roste na nepřístupných místech, není nijak obhospodařován. Veškerá dřevní hmota je ponechána k zetlení v rezervaci. Smrkové monokultury v západní části rezervace budou postupně přeměněny na porosty smíšené. Proces vnášení původních dřevin byl zahájen v roce 2011, kdy byly v PR, zbudovány tři oplocenky a vysazeny stovky jedlí bělokorých, javorů klenů a jilmů horských.

Omezení pro návštěvníky

Podél jižní hranice přírodní rezervace vede lesní cesta, na níž je značena turistická i cyklistická trasa. Území PR je návštěvníků volně přístupné, kromě oplocených ploch.

Víte že

… na území rezervace bylo objeveno na 150 druhů hub? Důvodem této bohatosti je pestrost dřevin, které zde rostou. Každý druh stromu umožňuje růst odlišným houbám.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt