AOPK ČR >> Rákosina
AOPK ČR - RP SCHKO Poodří Seznam lokalit

Přírodní rezervace Rákosina

Rákosina

Předmět ochrany

Ochrana zachovalého prvku krajinného rázu typického pro chráněnou krajinnou oblast Poodří, která je součástí mokřadů mezinárodního významu v rámci Úmluvy o mokřadech, mající mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva) a ochrana mokřadních biotopů. Území tvoří terestrická rákosina, na niž navazují mokřady, louky s rozptýlenou zelení a lesní porost. Součástí rákosiny je několik drobných vodních ploch s trvalou vodní hladinou. Mělké tůně zarůstající plovoucími vodními rostlinami obklopují společenstva vysokých bažinatých bylin a vysokých ostřic, na ně navazují další společenstva mokřadních luk. Území lemuje z jižní a východní strany náhon Mlýnka s břehovými porosty. Rezervace je zoologicky významná lokalita pro mokřadní druhy bezobratlých, obojživelníky, vodní ptactvo, ptactvo rákosin a mokřadních luk.

Základní údaje

Rozloha 16,39 ha
Nadmořská výška 224 - 225 m
Území je zvláště chráněno od 1. 11. 2002
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Poodří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rákosina

Území leží v chráněné krajinné oblasti Poodří

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt